Растителна защита

Червена пъпкозавивачка - Spilonota ocellana F. Неприятелят червена пъпкозавивачка - Spilonota ocellana F. е разпространен повсеместно в нашата страна. При благоприятни за развитието си години, нанася повреди с икономическо значение по ябълката, крушата и дюлята. Най-високи са щетите от този неприятел в разсадниците и младите овощни градини, в които напълно унищожава пъп­ките, листата, цветовете и нарушава нор­малния растеж на овощните дърветата.

Червена пъпкозавивачка (гъсеница) - Spilonota ocellana F.Неприятелят червена пъпкозавивачка - Spilonota ocellana F. развива две поколения годишно. Зимува като гъсеница от втора-трета въз­раст в плътни пашкулчета, под външните обвивни люспи на пъпките, в основата на скелетните разклонения в пукнатините на кората. През пролетта, те се активизират при повишаване на температурата над 6°С. Вгризват се в набъбващите пъпки, изгризват вътрешността им и върха на клончето, като по този начин го унищожават. По-къс­но от развитите листа и цветове , оплитат рехаво гнездо, в което гъсениците се изхран­ват.

Гъсениците на неприятеля червена пъпкозавивачка - Spilonota ocellana F. се хранят и линеят продъл­жително време. Летежът на пеперудите от първо поколение на неприятеля се наблюда­ва от средата на май до средата или края на юли, а летежа на възрастните от второ поколение от началото на август до средата или края на октомври. Подходящи феромони за проследяване динамиката на летеж са диспенсерите SO. Икономическият праг на вредност за неприятеля червена пъпкозавивачка - Spilonota ocellana F. е средно 40 пе­перуди на уловка от началото на летежа до неговия максимум.