Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Овошките в страната масово са нападнати от сачмянки.

След продължителните

валежи в страната се наблюдава късна проява на сачмянката. Най-много са нападнати и страдат прасковата и кайсията.

Погледнете листата

Ако видите по листата дребните пурпурночервени точки, в центъра на които тъканта некротира , , а после и опадва - това със сигурност е сачмянка.

При силно нападение от сачмянка петната се сливат и около тях има светложълтеникав ореол, когато причинителят е бактерия, или червеникаво-виолетов бордюр, когато причинителят е гъба. По плодовете около дръжката се наблюдават по-едри струпеи, коричката опада и се появява капчица смола. По леторастите се наблюдават дребни, червеникави точици, които се разрастват в тъмни, елипсовидни, леко хлътнали петна, със смолотечение около тях. Петната могат да обхванат пръстеновидно летораста и връхната част изсъхва.

Сачмянката се причинява от гъбата Stigmina carpophylla или от два вида бактерии - Pseudomonas syringaep.v. syringae, Bacillus pumillus .

Във влажни години бактериалната сачмянка нанася силни повреди, а това води до намаляване на фотосинтезата и до преждевременен листопад със значителни отрицателни последствия върху продукцията и до намаляване на плододаването през следващата година;

Двете бактерии се различават съществено по своите температурни изисквания. Оптималната температура за развитие на Pseudomonas syringaep.v. syringae, е от 24 до 28°С, а за B. pumilus е от 24 до 43°С. При тези условия инкубационният период за появяване на повредите по листата е само 2-3 дни.

Петър Кръстев