Растителна защита

Болестта сечене на тютюневия разсад - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani се проявява само по младите тютюневи растения в разсада. Критичният период за растенията започва от момента на покълнване на семената и продължава до образуване на дървесна тъкан. Част от расте­нията загиват още преди да са достигнали повърхността на почвата. Тази фаза на болестта сечене на тютюневия разсад - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani минава незабелязано.

Обикновената форма на сеченето се наблюдава по вече по­никналите растения. Основите им близо до повърхността на почвата добиват мътен, воднист вид и изглеждат като прищипнати, а често и изсъхнали. Заболелите растения са свежи, със здрави корени, но полягат на гру­пи върху почвата като посечени. Не след дълго целите растения изгниват, сякаш се стопяват.От вече повалените растения болестта сечене на тютюневия разсад - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani се разпространява бързо върху съседните здрави растения, които загниват и изчезват по същия начин.

Борба с болестта сечене на тютюневия разсад - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani

Причинителите на сеченето обитават и се разпространяват във и чрез почвата, а разви­тието им се обуславя от почвено-климатич­ните условия. Чрез правилни агротехнически мероприятия може да не се допусне или чувствително да се ограничи развитието на болестта сечене на тютюневия разсад - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani. За разсадопроизводство се подби­рат площи с лека, отцедлива , , лесно затопля­ща се почва, която не образува кора. Прила­га се подходящата за всеки сортотип тютюн сеитбена норма за осигуряване на добра гарнираност и аерация на растенията в лехите. Семената се засяват на оптимална дълбочи­на 0.5 - 0.6 см.

Задължително за мулчирането им се използва добре угнил и чист от патогени, растителни и токсични остатъци оборски тор. Осигурява се диференциран по­ливен режим на разсада в зависимост от фа­зата на развитие на растенията. Той се изра­зява в първоначално леки (с малко вода), но чести поливки, а с развитието на растенията по-редки, но по-обилни поливки. Следи се за правилния температурен режим, който да не е с големи денонощни амплитуди, и се осигу­рява добро проветряване в полиетиленовите тунели. При поява на болестта сечене на тютюневия разсад - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani петната със забо­лели растения заедно с околните близки рас­тения се унищожават чрез поливане с 5 % разтвор на амониева селитра или 3 % разт­вор от син камък. Ако тези мерки не са достатъчно ефек­тивни, се пристъпва към прилагане на фунгициди.

Активни вещества за борба с болестта сечене на тютюневия разсад - Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani

Пропамокарб-хидрохлорид, меден хидро­окис, тритиконазол + ипродион (за обезза­разяване на тютюневите семена) Продукти за растителна защита се вна­сят с градинска лейка чрез поливане на ле­хите с разсад при разход 2 или 3 л/м2 разт­вор в зависимост от развитието на растенията. При необходимост третирането се пов­таря.