Растителна защита

Болестта черно кореново гниене - Thielaviopsis basicola напада корените на тютюне­вите растения във всички фази от развитието им, но с най-голямо значение е за разсадопроизводството. Първите признаци са изоставане в развитието и пожълтяване на листата на растенията от по-старите нагоре. Корено­вата система на такива растения е редуцира­на, а самите корени некротирали , кафяви или черни на цвят, докато тези на здравите са добре развити и с чисто бял цвят. Загниването на кореновата система е сигурен приз­нак за различаване на болестта черно кореново гниене - Thielaviopsis basicola от други заболявания. При осигуряване на определени условия болните растения могат да се съвзе­мат, да образуват нови коренчета и да прео­долеят заболяването. С разсада болестта черно кореново гниене - Thielaviopsis basicola се пренася и на полето. Ориенталските тютюни са по-устойчиви на това заболяване от едро­листните. При тях пък сортовете Бърлей са по чувствителни от сортовете Виржиния.

Борба с болестта черно кореново гниене - Thielaviopsis basicola

Развитието на черното кореново гниене се благоприятства от ниски температури, ви­сока почвена влажност и тежки студени поч­ви. За избягване появата или ограничаване развитието на болестта черно кореново гниене - Thielaviopsis basicola от първостепенно значение е производството на здрав тютюнев разсад. За разсадопроизводство се избират леки, отцедливи и топли почви с алкална ре­акция. Точно се спазва сеитбената норма за всеки тип тютюн. На заболелите растения се преустановява подхранването с азотен тор и се презасипват със смес от равни количества добре угнил оборски тор и пръст. За опреде­лен период се прекратяват или се разреждат поливките. Известна е една раса на патогена, която напада тютюна. Някои от българските сор­тове тютюн притежават устойчивост към то­ва заболяване. Устойчивостта се изразява в бързо образуване на корк върху пукнатините в корените образувани при разклоненията им поради бързото им развитие. Обикновено през тези пукнатини патогенът атакува рас­тенията.

Активни вещества за борба с болестта черно кореново гниене - Thielaviopsis basicola

Беномил , тиофанат-метил.

Приложението на фунгициди срещу боле­стта задължително се извършва в комбина­ция с посочените по-горе културални практи­ки. Продукти за растителна защита се внасят с градинска лейка чрез поливане на лехите с разсад при разход 2 или 3 л/м2 разтвор в за­висимост от развитието на растенията. По- ниската доза е за превантивно третиране на лехите, а по-високата при поява на болестта черно кореново гниене - Thielaviopsis basicola. При необходимост третирането се повтаря.