Растителна защита

Листни въшки - Myzodes persicae, Myzodes nicotianae

Картофен ипсилон вирус - PVY и Краставична мозайка - CMV

Описание на неприятеля и болестите

Myzodes persicae е мигриращ вид с осно­вен гостоприемник прасковата, където раз­вива 2 - 3 поколения и редица междинни гостоприемници, сред които и тютюнът.

По тях насекомото преминава чрез крилатите си форми. За един вегетационен период може да развие до 16 поколения. По тютюна се намножава масово през втората половина на юли. Въшките вредят пряко на културата, като смучат сок от листата и отделят медена роса, която замърсява листата и косвено, ка­то пренасят вируса на краставичната мозай­ка и картофения ипсилон вирус. От няколко години се среща и видът Myzodes nicotianae. Въшките нападат листата на тютюна, но предпочитат връхните цветни части и млади­те семенни кутийки.

PVY - се проявява в две форми - обикно­вена и некротична. Първият признак на бо­лестта е просветляването на нервите, които стават много по-ясно забележими от обикно­вено. По-късно по горните листа се проявява леко мозаично прошарване, което се забе­лязва по-добре, ако листата се наблюдават на сянка. Некротичната форма на болестта е много по-очебийна и с по-голямо икономи­ческо значение. Една от най-честите и проя­ви е образуването в едната или двете полови­ни на листа на множество дребни, сухи петна с белезникав, кафяв или червеникав цвят, ко­ито са кръгли или ъгловати и не надхвърлят 1-2 мм. В някои случаи се получава мрежес- тост поради некротиране на жилките във вид на къси чертички. По някога некротичните линийки протичат покрай някои от главните нерви и образуват шарилки, наподобяващи дъбов лист.

CMV - симптомите са два типа - хлоротичен и некротичен, като варират в зависи­мост от вирулентността на вирусния щам. Най-характерният признак на болестта е мозаичното прошарване на листата от светло-зелени (хлоротични) и тъмнозелени тъкани. Признаците често се смесват с тези на обик­новената тютюнева мозайка (TMV). При краставичната мозайка разликата между нормалните и светлозелените тъкани е по-слаба, растенията почти не изостават в раз­витието си, а засегнатите листа са по-тесни. Некротичният тип на болестта причинява просветляване на нерватурата и некротични шарки покрай нерватурата във форма на дъ­бов лист.

Борба с листните въшки - Myzodes persicae, Myzodes nicotianae, Картофен ипсилон вирус - PVY и Краставична мозайка - CMV

Прилагането на някои културно-стопански мероприятия ограничават заразяване­то на тютюна с PVY и CMV. Задължително осигуряване на пространствена изолация на тютюна от картофени насаждения и култури от сем. Тиквови. Унищожаване на плевелната растителност около и в тютю­невите ниви. Правилни сеитбобръщения. И при тези заболявания най-доброто средство е използването на устойчиви сортове тю­тюн. Успешно може да се използват и биоагенти като калинки, серфидни мухи, златоочици и др. за унищожаване вектора-преносител на двете болести.

Срещу листните въшки първото третира­не на тютюна се извършва в началото на ве­гетацията при 5% нападнати растения. След­ващото третиране е при над 15% нападнати растения с колонии от листни въшки. При необходимост от други третирания интерва­лът между тях се определя в зависимост от плътността на листните въшки, екологичните условия и периода на последействие на използвания продукт за растителна защита.

Активни вещества за борба с листните въшки - Myzodes persicae, Myzodes nicotianae, Картофен ипсилон вирус - PVY и Краставична мозайка - CMV

Тиаметоксам, ацефат, имидаклоприд, тербуфос (внасяне в почвата), ацефат+фенпропатрин, ацетамиприд , метомил, фипронил, пиримикарб, бифенат алфациперметрин, цистранс циперметрин, ламбда цихалотрин, есфенвалерат, абамектин