Epitrix hirtipenis" />

Растителна защита

Неприятелят тютюнева бълха - Epitrix hirtipenis е сравнително нов вредител по тю­тюна на Балканите. У нас за първи път е за­белязана през 1980 година. Неприятелят тютюнева бълха - Epitrix hirtipenis раз­вива 3-4 поколения годишно. Зимува като възрастно в растителните остатъци около тютюневите ниви, а когато стъблата (тютюнарките) не са унищожени след прибирането на тютюна - и в самите тютюневи ниви. Ра­но напролет те мигрират в разсадните лехи, където нападат тютюневия разсад и снасят яйца в основата на растенията върху почва­та.

Възрастното насекомо уврежда тютюна от разсада до прибирането, като прояжда малки, кръгли дупчици в листата, в резултат на което те изглеждат като надупчени от съчми, което снижава качеството им или ги прави негодни. Ларвите се хранят върху ко­рените на растенията, а понякога проникват и пробиват тунели в стъблото. При по-голя­мо нападение растенията могат да загинат.

Борба с неприятеля тютюнева бълха - Epitrix hirtipenis

Щетите от неприятеля тютюнева бълха - Epitrix hirtipenis могат да бъдат ограничени чрез правилни агротехни­чески мерки. Извършват се правилни сеитбообръщения с житни култури на тютюнопроизводните площи. Прилагат се редовни почвообработки за унищожаване на плевел­ната растителност. Унищожават се чрез дъл­боко изораване растителните остатъци око­ло лехите и тютюнарките след прибиране на тютюна. Голямо значение има борбата в раз­сада, защото често той е източникът на зара­за в полето.

Засега няма регистрирани продукти за растителна защита за борба при тютюн сре­щу неприятеля тютюнева бълха - Epitrix hirtipenis, но практиката показва, че успешно могат да се използват инсектици­дите, регистрирани за борба с тютюневия трипс. Третиранията започват при поява на бълхите, преди достигане прага на вредност (3-5 бръмбара на квадратен метър).

Активни вещества за борба с неприятеля тютюнева бълха - Epitrix hirtipenis

Тербуфос, ацефат, карбосулфан, ацетамиприд, имидаклоприд, метомил, фентоат, хлорпирифос-етил + циперметрин, фипронил, бифенат, алфациперметрин, бетациперметрин , цистранс циперметрин, делтаметрин, тиоциклам хидроген оксалат, фенитротион, пиримифос-метил, есфенвалерат, ламбда цихалотрин, абамектин.