Растителна защита

Нощенки по тютюн - памукова (Chloridea obsoleta) и зелева (Barathra brassicae)

Възрастните насекоми са пеперуди, които развиват 2-3 поколения годишно, а памуко­вата в отделни години и частично четвърто. Зимуват като какавиди в почвата на дълбо­чина 5-10 см. Имагенират в края на април и началото на май. Вредят гъсениците. Млади­те гъсеници се хранят върху растителната част, върху която са се излюпили - долната страна на листата, като ги нагризват във форма на неправилни кръгове. Те се хранят и повреждат тютюна нощно време, а през деня се крият в почвата (под буците пръст) или по долната страна на листата. Гъсениците (основно на памуковата нощенка) преминават върху плодните кутийки на тютюна, вгризват се в тях, като прегризват характерни кръгли отвори и се хранят със семената.

Борба с нощенките по тютюна - памукова (Chloridea obsoleta) и зелева (Barathra brassicae)

Основните агротехнически прийоми са - дълбока оран и редовни междуредови обра­ботки на тютюневите площи , унищожаване на плевелната растителност около и в блоковете. Редовно обследване на площите за поя­ва на неприятелите. Могат да бъдат използ­вани и светлинни и феромонови уловки как­то за борба, така и за установяване появата и сигнализиране за започване на химична бор­ба. Най-успешно се извежда борбата срещу сивите червеи, когато се хранят с листната маса на растенията и са в началото на разви­тието си. Продукти за растителна защита се внасят с висок разход на работен разтвор.

Активни вещества за борба с нощенките по тютюна - памукова (Chloridea obsoleta) и зелева (Barathra brassicae) - Хлорпирифос етил