Растителна защита

Кършенето на тютюна , особено на едро­листните тютюни е неотменимо агротехни­ческо мероприятие с висока стопанска ефек­тивност. С премахването на цветната китка се създават предпоставки за качествено друг механизъм на преразпределение и отлагане на образуваните в тютюневите листа асимилати.

При нормални условия на растеж на тютюневите растения кършенето се съпро­вожда от засилено филизообразуване. филизите от стопанска гледна точка имат харак­тер на паразитни образувания, което налага премахването им.

Борба със съцветията и филизите

Непроизводителният ръчен труд при кър­шене и филизене на тютюна се избягва чрез използване на механизация и прилагане на физиологично активни вещества (ф.а.в.), ко­ето ги обединява в едно високоефективно ме­роприятие. Моментът на провеждането му зависи от състоянието на посева и някои специ­фични условия на производство.

При съще­ствуващата технология на отглеждане на едролистните тютюни най-целесъобразни и ефективни са:

- кършене във фаза масова бутонизация-начален цъфтеж (до 10% цъфна­ли растения в посева);

- кършене във фа­за масов цъфтеж (50 % цъфнали растения), а при ориенталските тютюни - в началото на цъфтежа (25% цъфнали растения).

Най-висок ефект се получава, ако при кършене­то се използват ф.а.в. с контактно действие едновременно или непосредствено след кършене, а след десет-дванадесет дни се на­несе и системен продукти за растителна защита.

Активни вещества за борба с съцветията и филизите-Пендеметалин, малеинов хидразид.