Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.2%-ов бордолезов разтвор се използва само в периода на покой.

С разтвор от 2%-ов

бордолезов разтвор осигуряваме продължително отделяне на необходимото количество медни йони през периода на покой на трайните насаждения. Те се свързват с аминокиселите в клетките на патогена и разстройват жизнените им функции, като по този начин им пречат да осъществят заразяване на растенията. Медните йони имат това взаимодействие, както с голяма част от гъбните, така и с бактериалните причинители на болестите при почти всички овощни култури.

Но не забравяйте: тази концентрация се използва само през периода на покой на растенията, т. е. когато няма листна маса. През вегетацията тя е фитотоксична, затова се използва само 1%-ен бордолезов разтвор.