Растителна защита

Мана по пипера - Phytophthora capsici

Phytophthora capsici-мана по пиперБолестта мана по пипера - Phytophthora capsici е най-важната за пипера. При нападение на разсада причинява сечене и за­гиване на младите растения. Най-честата форма на болестта мана по пипера - Phytophthora capsici е гниенето на корените и кореновата шийка. Кожицата на засегнатите корени покафенява и лесно се свлича. Расте­нието загива , като изсъхва изведнъж. Над­земните части на растенията се нападат по- рядко. Болестта мана по пипера - Phytophthora capsici по плодовете започва най-често откъм дръжката и обхваща плода. Ко­жицата при сухо време придобива пергамен- тов вид, а при влажно се покрива с бял налеп и изгнива. Гъбата се запазва като мицел и ооспори в растителните остатъци, в почвата и по плевелната растителност. Патогенът се разпространява чрез поливната вода и при поливане чрез дъждуване. Оптималната тем­пература за гъбата е 25-28°С.

Фитофторно гниене по доматите - Phytophthora parasitica

При нападение на разсада от Фитофторно гниене по доматите - Phytophthora parasitica се наблюдава типично сечене. При заразяване на полето се развива кореново и базично гниене, което причинява увяхване и загиване на растения­та. Гниене се наблюдава и по плодовете от долните китки. По тях петната са едри, оловносиви с концентрично напетняване. Инокулумът се запазва в почвата и с растителните остатъци.

Благоприятни условия за развитие на Фитофторно гниене по доматите - Phytophthora parasitica са: висока относителна влажност на въздуха и температура 19-25°С.

Борба с болестите мана по пипера - Phytophthora capsici и Фитофторно гниене по доматите - Phytophthora parasitica

Гъбата Phytophthora capsici е лимитиращ фактор за отглеждане на пипер на поливни площи. Напояването улеснява разпростране­нието на заразата. Загубите могат да се огра­ничат чрез агротехническите мероприятия.

Прилагане на сеитбообръщение със зърнено-житни култури. Производство на здрав раз­сад. Дрениране на почвата. Подравняване на площите. Отглеждане на растенията на пов­дигната леха. Поливането да е само грави­тачно. Да се поддържа оптимален воден ре­жим. Обеззаразяване на поливната вода пре­ди навлизане в посева. Унищожаване на на­паднатите растения. Поливане на нападнати­те растения. Отглеждане на устойчиви сортове - Алфа, фитостоп и др. Подобни са мер­ките за борба и с фитофторното гниене по доматите.

Активни вещества за борба с болестите Борба с болестите мана по пипера - Phytophthora capsici и Фитофторно гниене по доматите - Phytophthora parasitica

Амониев-етилен-бисдитиокарбамат, пропамокарб-хидрохлорид, манкоцеб.