Растителна защита

Тази вирусна болест по пшеницата е разпространена в много страни, като коефициентът на вредоносност варира от 13.5 до 100% и зависи от времето на заразяването, от метеорологичните условия и от прилаганата агротехника.

Кои са симптомите наболестта щрихова мозайка по пшеницата?

По листата на младите растения отначало се появяват дребни хлоротични, леко удължени петна, разположени между нерватурата, които след това се сливат и превръщат в надлъжно разположени линии от основата до върха на петурата. Болните растения придобиват хлоротичен вид, а някои участъци от листните петури са с виолетов оттенък или некротизират. Нападението на растенията в ранните фази от развитието им причинява силно изоставане в техния растеж, образуване на дребни или лошо озърнени класове, а част от тях не изкласяват. Братята на болните растения са още по-слаби, изостанали и почти никога не достигат до фазата изкласяване.

 

Кой е причинителят на болестта щрихова мозайка по пшеницата?

Причинителят е Wheat streak mosaic virus (група Potyvirus), Неговите вириони имат нишковидна форма и размери от 550 до 725 nm дължина и 15 nm дебелина. Физичните свойства на вируса in vitro са: термална точка на инактивиране 57 - 58 °С, граница за разреждане на сока - 1 : 1000- 1: 10000, инфекциозност на сока при стайна температура - до 15 - 20 дни. Вирусът се запазва в заразените зимни култури, в самосевките и в някои многогодишни житни растения. Пренася се по механичен начин (чрез сок) и чрез няколко вида акари. Основна роля за неговото разпространение в природата се пада на акарите, най-често срещани видове, от които са Aceria tulipae и A. tossicella. През лятото, след узряване на пшеницата те преминават върху различни видове житни треви, а по-късно и по самосевките. През есента векторът се заселва отново върху младите растения на новите посеви. Преносителите стават вирофорни във фаза нимфа при изхранване върху болното растение за около 30 nm.

Освен пшеницата, гостоприемници на вируса на щриховата мозайка са ръжта, ечемика , овеса, просото и много други видове житни растения от родовете Hordeum, Avenae, Bromus, Aegilops, Lolium, loguras и др.

Установено е, че между сортовете пшеница има съществени различия по отношение на тяхната устойчивост към вируса. Повечето от изпитваните сортове са чувствителни но се съобщават и такива, които се отличават с по-висока или задоволителна устойчивост.

Борба с болестта щрихова мозайка по пшеницата

Срещу щриховата мозайка по пшеницата се налага водене на борба в районите, където нейното разпространение с по-широко и нанася чувствителни щети. Независимо от това, наложително е да се спазват някои мерки, които имат предпазен характер срещу нея и в останалите райони. Препоръчва се сеитбата на пшеницата да се извършва в най-благоприятните срокове според климатичните условия на района. Рано засетите посеви винаги се нападат по-силно от тази болест. Важна мярка, насочена срещу нея, е унищожаването на житните плевелни растения и особено на самосевките през периода от жътвата до поникване на новия посев през есента. Изборът на устойчиви сортове за сеитба е от много голямо значение в борбата срещу болестта в районите, където тя е силно разпространена. При масово намножаване на векторите през есента и пролетта се води химична борба.