Растителна защита

Tilletia levis" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Tilletia_levis_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Tilletia_levis" />Tilletia levis и Tilletia tritici (синоними T. foetida и T. caries) са причинители на твър­дата (обикновена; мазна) главня по пшени­цата. Вторият вид се среща по-рядко у нас. Младите растения се заразяват системно от спорите, намиращи се по повърхността на семената. Болестта може да се запазва и в почвата, но за условията в нашата страна това няма практическо значение. След поникване на семената мицелът на патогена се развива успоредно с развитието на растението, следвайки вегетационния връх, и скоро след цъфтежа достига до класа. Бол­ните класове са синкавозелени , класчетата надебеляват, осилите и плевите се разперват. Болните растения може да са с изоста­нал растеж, а зърната са изпълнени с маса от черни спори, които са мазни на пипане и имат миризма на развалена риба. Болестта може да причини до 10-20% загуби в доби­ва.

Ustilago tritici" src="/images/stories/Zemedelie/Rastitelna_zashtita/ustilago.tritici.jpg" alt="ustilago.tritici" width="200" height="300" />Ustilago tritici е причинител на праховитата главня по пшеницата. Заразата се прена­ся със семената. Гъбата прониква във вът­решността на семената, достигайки ендосперма по време на формиране на зърното. Заразените семена водят до системна форма на проява на болестта. Болните класове ли-чат добре след изкласяване. От влагалище­то на най-горния лист излиза изцяло разрушен и превърнат в главнива маса клас. Спо­рите са черни, разпрашават се и се разнасят свободно от вятъра. От класа остава само вретеното. Когато попаднат върху цветове­те на здравите растения, става заразяване на новообразуващите се зърна. По правило процентът на загуба от добива е равен на процента заразени класове в посева.

Как трябва да се борим с главниге по пшеницата - Tilletia levis, Tilletia tritici, Ustilago tritici?

Tilletia tritici" src="/images/stories/Zemedelie/Rastitelna_zashtita/Tilletia_tritici_1.jpg" alt="Tilletia_tritici_1" width="180" height="121" />Пшеничените семена се заразяват повъ­рхностно от Tilletia levis и T. tritici по време на жътвата, когато обвивката на главнивите зърна се разкъсва и спорите се разпиля­ват. В този случай заразяването се осъщест­вява по време на покълнването и може да бъде предотвратено от контактен фунгицид. При нападение от праховита главня за­разяването е станало по време на цъфтежа и с жътвата патогенът е вече във вътреш­ността на семената. Това налага използването на системен фунгицид, за да се предо­тврати по-нататъшното развитие на гъбата в растението след покълнването на семена­та. И в двата случая е важно да се използ­ват здрави (свободни от зараза) и третира­ни с фунгицид семена.

Обеззаразяването на семената преди се­итба е основен, много ефективен метод за борба с тези болести. Лабораторното изс­ледване на партидите семена е ДРЗП за преценка необходимостта от третиране сре­щу семенно преносими патогени.

Можете да ползвате препарати със следните активни вещества за борба с главниге по пшеницата:

  1. Третиране на семената срещу мазна главня (Tilletia tritici): флутриафол + тиабендазол, тритиконазол, имазалил + тиабендазол + флутриафол, карбоксин + тирам, дифеноконазол, дифеноконазол + цип-роконазол, диниконазол, манкоцеб, тебуконазол, тирам, беномил.
  2. Третиране на семената срещу праховита главня (Ustilago tritici): флутриафол + тиа-бендазол, тритикиназол, имазалил + тиабендазол + флутриафол, карбоксин + ти­рам, дифеноконазол, дифеноконазол + ципроконазол, диниконазол, тебуконазол.
  3. Третиране на семената срещу двата вида главни: флутриафол + тиабендазол, тритикиназол, имазалил + тиабендазол + флутриафол, карбоксин + тирам, дифеноконазол, дифеноконазол + ципроконазол, диниконазол, тебуконазол.