Растителна защита

Описание на болестта кафява ръжда по пшеницата - Puccinia recondita f. sp. Tritici


Puccinia_recondita_f._sp._TriticiПшеницата се напада от специализира­ната форма tritici на гъбата P. recondita. В рамките на специализираната форма се разграничават по-малки групи на патогена - раси, които нападат по различен начин различните сортове. От своя страна расите могат да бъдат разделени на още по-малки единици - биотипове. Биотиповете предс­тавляват популации от генетически еднакви индивиди. Причинителят на кафява ръж­да по пшеницата има междинен гостоприемник - Thalictrum spp. Гъбата зимува у нас под формата на мицел и уредоспори в есен­ните посеви и самосевките. При подходящи условия заразявания с кафява ръжда могат да бъдат открити и през есента. През про­летта пшеницата се заразява от презимувалия инокулум. Началният въздушнопреносим инокулум е практически повсеместен и неконтролируем. Епифитотии от ръжда по пшеницата се развиват при вторично ин­фектиране от уредоспори и точно тази е фенофазата, в която трябва да се води борба.

Обикновено масово нападение у нас от кафява ръжда се наблюдава след появата на класа. В края на вегетацията се формират телейтоспори, които водят до увеличаване на заразата върху междинния гостоприемник. Уредосорите на гъбата са ръждивока­фяви и неравномерно разпръснати по цяла­та листна повърхност. Развитието на патогена е за сметка на фотосинтезиращата повърхност на листата и броя на цветчетата в класа. Загубите в добива най-често са до 10%, но могат да достигнат и 30% при благоприятни за патогена условия.

Борба с болестта кафява ръжда по пшеницата - Puccinia recondita f. sp. Tritici


Съществуват редица културно-стопански практики , които могат да намалят заразата по пшеницата. На първо място, трябва да се отглеждат устойчиви сортове или най-мал­кото трябва да се избягват силно чувстви­телните. Да се унищожават пшеничните самосевки и зимната пшеница не трябва да се засява много рано. Нужно е да се избягва прекомерната употреба на азот, за да се предотврати формирането на твърде буйни и гъсти посеви. При температури на възду­ха около 25°С, чести превалявания и облач­но време рискът от заразяване с кафява ръжда е сериозен и е необходимо прилагане на фунгициди. В повечето случаи едно или две третирания са достатъчни.

Критичният период от развитието на пшеницата по отношение на кафявата ръж­да е времето от появата на флагелния лист до края на цъфтежа и особено от появата на първия осил до края на изкласяването.

Фермерите трябва да следват съве­тите на регионалните служби за растителна защита. Ако ръждите заедно с други болес­ти се откриват в периода от поява лигулата на флагелен лист до средата на цъфтежа, добра практика е да се из­ползват фунгициди срещу целия комплекс от болести.


Можете да ползвате препарати със следните активни вещества за борба с болестта кафява ръжда по пшеницата - Puccinia recondita f. sp. Tritici:


  • Крезоксиметил + епоксиконазол, триа-дименол, пропиконазол, пропиконазол + прохлораз, метконазол, епоксиконазол + тридеморф, флутриафол