Растителна защита

Базично гниене - Fusarium culmorum" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Fusarium_culmorum_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Fusarium_culmorum" />

Причинителят на базичното гниене е почвен патоген, който заразява основите на растенията в ранна фенофаза от развитието им. Гъбата (Fusarium culmorum) се пренася и със семената. Кореновата инфекция може да достигне осно­вите на стъблата и да причини сериозни повреди. Разпространението на Fusarium culmorum се благоприятства от сравнително сухо и топло време.

По базите на централ­ното стъбло и братята се образуват непра­вилни , кафяви, надлъжни петна, които пре­ливат в здравата тъкан. Във вътрешността на стъблото и по повърхността на петната се развива розов мицел при влажно време. Патогенът (Fusarium culmorum) не е тясно специализиран и за­разява корените на различни видове расте­ния. Той може да се развива и сапрофитно. Пониците и младите растения могат да бъ­дат предпазени от първично заразяване на корените, чрез третиране на семената с фунгицид. В България се срещат и други видо­ве Fusarium: F. oxysporum. F. gibbosum. F. acuminatum.