Растителна защита

Monographella nivalis" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Monographella_nivalis_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Monographella_nivalis" />Причинителят на болестта снежна плесен (Monographella nivalis) е поч­вен патоген, който заразява основите на растенията в ранна фенофаза от развитието им и може да причини значителни повреди. Гъбата (Monographella nivalis) се пренася и със семената. При под­ходящи условия кореновата инфекция може да достигне до основите на стъблата, които могат да бъдат сериозно повредени. Патогенът (Monographella nivalis) се развива при ниски температури, най-често под топящата се снежна покрив­ка през пролетта. В посева болестта снежна плесен (Monographella nivalis) се про­явява на хармани от повредени растения, понякога с розова отсянка и обхванати от паяжиновидна , плътна, снежнобяла до ро­зова плесен. Причинителят на снежната плесен напада много други видове житни растения. Пониците и младите растения могат да бъдат предпазени от първично за­разяване на корените чрез третиране на се­мената с фунгицид.

Как трябва да се борим болестта снежна плесен (Monographella nivalis)?

Тъй като зърнено-житните предшестве­ници са източник на инокулум, правилното сеитбообръщение може да намали до изве­стна степен разпространението на базичното гниене. Препоръчва се подходяща обработка на почвата и използването на сертифицирани и свободни от зараза семена за посев. Третирането на семената с фунгицид срещу базичното гниене и снежната плесен е ефективна ДРЗП при пшеницата. Третирането на семена с контактен фунгицид мо­же да бъде прилагано при ниска степен на заразяване (под 10 % сумарно), но при по-висока степен са препоръчителни систем­ните фунгициди.

Можете да ползвате препарати със следните активни вещества за борба с болестта снежна плесен (Monographella nivalis):

  • тебуконазол, тирам, карбоксин + тирам.

За третиране през вегетацията изплзвайте препарат с активно вещество прохлораз.