Растителна защита

Ран листен пригор - Mycosphaerella graminicola" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Mycosphaerella_graminicola_2_images_stories_Zemedelie_Rastenievadstvo_thumb_medium250_0.jpg" alt="Mycosphaerella_graminicola_2" />Патогенът причинява петна по листата на пшеницата. Петната се появяват най-напред по долните листа. Те се разрастват и сливат, избледняват в средата , а в краища­та пожълтяват или покафеняват. При силно нападение от болестта ран листен пригор - Mycosphaerella graminicola, петната се покриват с черни точ­ки - пикнидии (плодни тела). Заразените листа загиват изцяло или частично. Плеви­те се нападат рядко. Гъбата се съхранява в растителните остатъци като аскоспори, ко­ито узряват през есента и се разпространя­ват на много големи разстояния по аерогенен начин. Аскоспорите могат да заразят младите растения още през есента, а по-късно и през зимата, като предизвикват ма­сово разпространение на болестта или епифитотия. Развитието на болестта ран листен пригор - Mycosphaerella graminicola се благоприятства от влажното време.

Как трябва да се борим болестта ран листен пригор - Mycosphaerella graminicola

Ран листен пригор - Mycosphaerella graminicola" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Mycosphaerella_graminicola_1_images_stories_Zemedelie_Rastenievadstvo_thumb_medium250_0.jpg" alt="Mycosphaerella_graminicola_1" />Рано засятите посеви се нападат по-сил­но. Критичният момент от развитието на пшеницата по отношение на първичните за­разявания със септориоза започва от фенофаза 1-и - 2-и възел. След това бо­лестта се разпространява по следващите листни етажи, като най-голяма опасност представлява по време на появата на флагелния лист и появата на лигулата на флагелния лист. Важно е да се предотв­рати инфектирането на по-горните листа. По отношение на септориозата у нас няма утвърден праг на икономическа вредност.

Конкретна информация относно сигнала за третиране и подходящия продукт за всеки район в страната може да се получи от ре­гионалните служби по растителна защита. При необходимост третирането с фунгициди се извършва в периода от появата на флагелния лист до средата на цъфтежа. При нужда се извършва и второ третиране 2-3 седмици след първото. Ако листните петна се срещат заедно с други бо­лести, добра практика е да се ползват фунгициди срещу целия комплекс от болести. Няма специално одобрени продукти за борба с болестта ран листен пригор - Mycosphaerella graminicola.