Растителна защита

Mayetiola_destructor_SayХесенска муха - Mayetiola destructor Say: Възрастните наскоми са дребни, ръждивосиви комарчета, с дълги антени и дължина на тялото 2,5 - 3,5 мм. Краката са дълги, по-тъмно оцветени. Ларвите са със сплеснато-вретеновидна форма, млечнобели, с надлъжна зеленикава ивица по гърба и дължина 4 мм.

Хесенската муха има две поколения в го­дината (пролетно и есенно) и зимува като напълно развита ларва в пупариум в повредените житни растения. Мухите от пролет­ното поколение летят през април, а тези от есенното - през септември и снасят яйцата си по горната повърхност на листата по ня­колко заедно.

Житна тревна муха" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Opomyza.florum_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Opomyza.florum" />Житна тревна муха - Opomyza florum Fab: Тялото й е тънко, удължено, с ръждивожълт цвят и дължина 3,5-4 мм. Главата е полусферична с дълги четинки на темето. Преднегръдът е с два реда тъмни четинки, разположени отстрани на средната линия. Крилата са жълтеника­ви, с кафяви петна на напречните жилки и затъмнени върхове.

Житната тревна муха има едно поколе­ние в годината. Прелита в пшеничените посеви след поникването им през есента във фенофенофаза 1-2 лист, където копулира и снася яйцата си, които остават да зимуват. Ларвите се излюпват рано напролет, през втората половина на март или първата и втората десетдневка на април. Те са прозрачнобели в I и кремавожълти във II и III възраст, с вретеновидна форма и дължина до 8 мм.

Phorbia_securisЧерна пшеничена муха - Phorbia fumigata Meigen (синоним Phorbia securis Tien) и черна пролет­на пшеничена муха - Phorbia haberlandti Schiner (синоним Phorbia penicil-lifera J: Възрастните насекоми са средноголеми, черни мухи със сиво-кафяв налеп и дълги космици на гърдите и краката и дължина на тялото около 4-5 мм. Крилата са тъмни с тъмнокафяви жилки. Ларвата в III възраст е жълто-бяла, с почти цилиндрична форма, леко по-тънка в пред­ния край и дължина около 8 мм. Черната пшеничена муха има две поколения (про­летно и есенно) в годината и зимува като ларва и какавида в стъблата на нападнати­те житни растения и в почвата. Черната пролетна пшеничена муха има едно поко­ление (пролетно) и зимува като какавида в почвата. Летежът и на двата вида мухи за­почва рано напролет, още в първите топли дни на февруари-март. Мухите от есенното поколение на черната пшеничена муха ле­тят през септември и октомври и снасят яй­цата си по есенните житни посеви. Женски­те снасят яйцата си по стъблата на младите растения, които по това време са във фенофаза 2-и-3-и лист-братене.

Вредят ларвите, които се хранят с върха на нарастване на младите стъбла, вслед­ствие на което централният им лист посте­пенно завяхва, пожълтява и изсъхва. След като ларвите завършат развитието си, стъб­лата загиват. Повредите от мухите са особено опасни в години с неблагоприятни за развитието на пшеницата климатични усло­вия. Тогава голяма част от нападнатите растения загиват, без да се развият допъл­нителни братя, и посевите силно оредяват.

Повредените в по-късна фенофаза пшени­чени стъбла от хесенската муха се изкривяват, не образуват класове или класовете формират по-малък брой и с понижено тег­ло зърна. Посевите с по-висока степен на на­падение изглеждат като бити от градушка.

Как трябва да се води борбата с хесенската муха и останалите житни мухи?

Рискът от повреди е най-висок при посе­вите, засети през втората половина на септември и в начлото на октомври. В това от­ношение като най-благоприятен срок за се­итба на пшеницата в отделните райони на страната с оглед извеждането на борбата с мухите се препоръчват втората или третата десетдневка на октомври. ДРЗП е извъ­ршване подметка на стърнищата и есенна дълбока оран , комбинирано минерално то­рене или умереното азотно подхранване на посевите през пролетта, с което се повиша­ва естествената устойчивост на растенията. ДРЗП е унищожаване на самосевките и из­ползване на устойчиви към хесенската муха сортове пшеница.

Преди да се вземе решение за химическа борба срещу мухите, е необходимо да се обследват посевите. Най-подходящият срок за определяне на плътността им е фенофенофаза 3-и лист на пшеницата за житната тревна муха и сигнализиране на пръскането при праг на вредност 3 бр./кв.м и фенофази поникване - 2-и-3-и лист - начало на братене за есенни­те поколения на хесенската и черната пшени­чена мухи при праг на вредност 3 бр./кв.м Обследването на посевите за определяне необходимостта от пръскане срещу пролетните поколения на черните пшеничени мухи след­ва да бъде извършено в първите топли дни на февруари - март, а срещу пролетното поколе­ние на хесенската муха - през април.

 

Можете да ползвате препарати със следните активни вещества за борба с:

  • хесенската муха - фипронил, метомил, тиаметоксам;