Растителна защита

Psammotettix_provincialisВъзрастните цикади на P. provincialis имат продълговато тяло с мръсножълт цвят. Преднегръдът е по-широк , отколкото дълъг, сиво-жълт с 6 надлъжни жълтооранжеви ивици. Горните крила са по-дълги от коремчето, със светли жилки, които фор­мират килийки, ограничени отвътре с тъмнокафяви ивици във вид на щрихи. Дължи­ната на тялото им е 3-3,2 мм. P. sriatus е с леко по-светла окраска на тялото и светли стъпала. Ларвите и на двата вида приличат на възрастните, но са по-дребни, със свет­ложълта до жълтокафява окраска. Имат 5 възрасти.

Ивичестите житни цикади имат от 2 до 4 поколения в годината и зимуват като яйце в листата на есенните житни посеви и мого-годишни житни треви и като възрастни на­секоми под растителните остатъци.

Вредят възрастните насекоми и ларвите, които смучат сок от листата, стъблата и класовете на пшеницата. В мястото на сму­чене се образуват бели, бледожълти или жълто-виолетови дребни точковидни петна с неправилна форма. Повредените растения завяхват и изостават в развитието си, а при силно нападение и загиват. Освен тази пря­ка вреда ивичестите житни цикади са преносители на вирусните болести вдуджаване и жълта мозайка по пшеницата.

Как трябва да се води борбата с ивичестите житни цикади - Psammotettix provincialis (Rib), P. sriatus (L.)?

Риск от повреди съществува в години с топло и сухо време през есента и пролетта, когато цикадите могат масово да се намножат по пшеницата. Борбата може да бъде изведена чрез третиране с инсектициди при достигане прага на вредност, който за въз­растните е 50 бр./кв.м, а за ларвите - 100 бр./кв.м във фенофаза млечна зрелост на пшеницата. Унищожаване на самосевките, сеитба на пшеницата в оптималните за от­делните райони срокове, балансираното минерално торене са ефективни културно-стопански практики, които се препоръчват за ограничаване числеността на цикадите и повредите от тях. Можете да ползвате препарати със следните активни вещества

България няма регистрирани инсектици­ди за борба с с ивичестите житни цикади - Psammotettix provincialis (Rib), P. sriatus (L.).