Растителна защита

Lodging_wheatПри определени условия (високи норми азот, висока гъстота на посева) пшеницата е склонна към полягане. По-слабите посе­ви може да не се повлияят от неблагоприятните въздействия, но податливите на полягане сортове може да бъдат засегнати, кое­то води до неравномерно узряване и пони­жение качествата на зърното. Затрудненото прибиране на полегналата пшеница с ком­байни намалява добива. Заплевеляването води до допълнителни трудности при жът­вата и увеличава разходите (за просушаване на зърното).

Важно е да бъде сведено до минимум полягането и в частност ранното, което причинява най-големи щети. Полягането може да бъде ограничено по различни начини, включително и чрез прилагането на растежни регулатори.

Има доказателства, че някои растежни регулатори могат да подобрят развитието на кореновата система, като влияят върху броя на братята и броя на образуваните класове, когато са приложени в ранните фа­зи от развитие на културата. Съществуват схващания , че по този начин се подобрява добивът.

Как можем да се борим с полягането на пшеницата?

Склонността към полягане трябва да бъ­де ограничена чрез избягване на ранна се­итба, прецизно азотно торене и избягване на завишени сеитбени норми. Някои сорто­ве пшеница (ниско или твърдостъблени сортове) са по-толерантни спрямо поляга-нето и могат да бъдат отглеждани без при­лагане на растежни регулатори.

Растежните регулатори, използвани за ограничаване на полягането, се прилагат основно чрез третиране в началото на вре­тененето - фенофаза на развитие 20-32, като еднократно или разделно прилагане на дозата, с цел да се скъсят или заздравят междувъзлията от долните етажи. Третиранията могат също така да бъдат извършени по-късно, по време на фенофаза вретенене (фенофаза на развитие 32-45) за скъсяване на връхните междувъзлия, като това ще спомогне за намаляване общата височина на стъблото. Трябва да се избегне използва­нето на растежни регулатори, ако посевите са подложени на стрес (екстремни условия - напр. суша), за да не се затрудни изкласяването.

В България за борба с полягането може да се използва активното вещество е Етефон.