Растителна защита

Hordei_Ustilago_hordeiUstilago hordei причинява покрита главня по ечемика. Младите растения се заразяват по системен път от спори, намиращи се по повърхността на семената или в почвата. Скоро след цъфтежа заразените растения об­разуват главниви класове. Болните растения изостават в развитието, а зърната са изпъл­нени с черна маса от спори, покрити с проз­рачна обвивка.

Ustilago nuda причинява праховита главня по ечемика. Заразата се пренася като мицел в семената. Гъбата прониква в ендосперма, когато се формира зърното. Заразените семена дават началото на системно болни рас­тения.

U. nuda)" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Hordei_Ustilago_nuda_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Hordei_Ustilago_nuda" />Болните класове ясно се различават по време на изкласяването. От влагалището на последния лист излиза изцяло превърнат в черна прашеста маса клас, покрит с тънка прозрачна ципа, която се разкъсва и осво­бождава спорите. От класа остава само вре­теното. Спорите се пренасят чрез вятъра и заразяват масово по време на цъфтеж.

И в двата случая щетите се изразяват в преки загуби от повредените класове.

Как можем да се борим с болестите покрита главня по ечемик - (Ustilago hordei) и праховита главня по ечемик (U. nuda)?

По време на жътвата обвивката на главнивите семена се разпуква и спорите се раз­насят. Заразяването по този начин или от спори в почвата се осъществява при покълнване на семената и може да бъде предотвра­тено от контактен фунгицид.

При заразяване с праховита главня семе­ната носят заразата във вътрешността си. За да се предотврати по-нататъшното развитие на гъбата в растението след покълнване на семето, е необходимо използването на систе­мен фунгицид. Най-ефективният начин да се предпазят посевите е използването на здрав и обеззаразен посевен материал. При сеитба с нетретирани семена опасността от разпро­странение на болестта е по-голяма, поради което тази практика не е ДРЗП. Препоръчва се фитопатологичен лабораторен анализ на партидите зърно за посев за удостоверяване на годността им за ползване или нуждата от третиране.

В България за борба с болестите покрита главня по ечемик - (Ustilago hordei) и праховита главня по ечемик (U. nuda) могат да се използват препарати със следните активни вещества:

  • третиране на семената: имазалил + тиа­бендазол + флутриафол, карбоксин + тирам, тритиконазол, карбоксин + тиабендазол- + имазалил, карбоксин + тирам + имазалил , тритиконазол + ипродион, тебуконазол + имазалил, диниконазол + имазалил, трифлумизол, ципроконазол + дифенконазол.