Растителна защита

Hordei_Fusarium_barleyБолесттите базично гниене - (Fusarium culmorum) и снежна плесен - (Monographella nivalis) се пренасят със семена­та и заразяват основите на младите ечемичени растения. Причиняват гниене на кълновете и пониците. По базите на стъблата се образу­ват неправилни кафяви надлъжни петна, ко­ито преливат в здравата тъкан. Във вътрешността на стъблото по повърхността на пет­ната при влажно време се развива розов мицел на гъбата.

Причинителят на базичното гниене се съхранява в почвата и може да заразява корените директно. Разпространението на базичното гниене се благоприятства от сравни­телно сухото и топло време. Заразените рас­тения се развиват слабо и понякога загиват.

Monographella_nivalisПатогенът е неспециализиран, способен да зарази корените на много други растения и да се развива сапрофитно. Пониците и мла­дите растения могат да бъдат защитени от първоначална инфекция на корените чрез третиране на семената с фунгицид. Базично и кореново гниене по ечемика се причинява и от други видове от род Fusarium - F.gibosum. F.oxysporum, F.acuminatum, F.sporotrichoides.

Болестта снежна плесен (Monographella nivalis) се пренася със семе­ната, заразява основите на младите ечемичени растения и причинява значителни повре­ди по тях. Съхранява се и в почвата и може да заразява корените директно. Болестта се разпространява при ниски температури, най-често под топящата се снежна покривка през зимата. В посева болестта се проявява на хармани, понякога с розова отсянка и обхва­нати от паяжиновидна плътна снежнобяла до розова плесен. При по-слабо нападение растенията се развиват, но дават повече или по-малко стерилни класове. Когато е засег­нат вегетационият връх, растенията загиват. Патогенът напада много други житни видо­ве. Пониците и младите растения могат да бъдат защитени от първоначална инфекция на корените чрез третиране на семената с фунгицид.

Как можем да се борим с болесттитебазично гниене - (Fusarium culmorum) и Monographella nivalis" href="/zemedelie/rastitelna-zashtita/825-snezhna-plesen-monographella-nivalis.html">снежна плесен - (Monographella nivalis)?

Сеитбообръщението може да намали разпространението на базичното гниене до известна степен. Двата патогена обаче се запазват в почвата и това мероприятие не е достатъчно ефективно. Почвените усло­вия трябва да бъдат оптимални, а семена­та, използвани за сеитба, да бъдат сертифицирани и свободни от зараза. Обеззара­зяването на семената с фунгицид срещу те­зи гъби е ефективна, рутинна ДРЗП при ечемика. Третирането на семената с кон­тактен фунгицид може да бъде прилагано при ниска степен на зараза (под 10 %). При по-високи нива се препоръчват системни фунгициди.

В България няма специално одобрени пре­парати за борба.