Растителна защита

Pyrenophora teres" src="/images/stories/Zemedelie/Rastitelna_zashtita/Pyrenophora_teres.jpg" alt="Pyrenophora Teres" width="150" height="212" />Патогенът Pyrenophora teres се пренася със семената или се запазва в растителните остатъци. Конидиоспорите се образуват върху засегнатите участъци на листата. Те се пренасят с вятъра и причиняват вторични заразявания.

Повре­дите по листата са три типа:

  • мрежовидни кафяви петна;
  • точкообразним;
  • ленти.

Всяко петно е тъмнокафяво с хлоротичен венец. След фенофаза вретенене мрежовидните симптоми преобладават и достигат дъл­жина 1-5см.

В началото са отделни некротични повреди, а по-късно се сливат и довеж­дат до загиване на листа. Болестта може да се разпространи и по класа като малки, ка­фяви некротични петна. Болестта нанася най-големи повреди след изкласяването на ечемика. Болестта е от значе­ние за зимния ечемик. При нападение 70-80% загубите в добива достигат 40%.

Как можем да се борим с болестта мрежести петна - Pyrenophora teres?

Трябва да се използват семена, свободни от зараза, и да се отглеждат по-слабо чувствителни сортове. Гъстата сеитба бла­гоприятства развитието на болестта, поради което употребата на торове трябва да бъде оптимизирана. Ечемичените самосевки, житните плевели и остатъците в близост до ечемичените посеви трябва да бъдат унищо­жавани. Основно се прилага обеззаразяване на семената с фунгицид. Ако въпреки това болестта се появи над допустимата степен, могат да бъдат извършени 1 или 2 третира­ния с фунгицид. Трябва да се спазват указанията на РСРЗ.

В България няма специално одобрени пре­парати за борба с болестта мрежести петна - Pyrenophora teres.