Бюлетин на НСРЗ за юни 2010 година - РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" />

Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Бюлетин на НСРЗ за юни 2010 година.


БЮЛЕТИН

за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за периода от 01 до 30 юни 2010 година

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Фенофази:

Пшеница: цъфтеж”- млечна зрялост”
Ечемик: млечна зрялост”-восъчна зрялост”

Вредна житна дървеница

Към настоящия момент се наблюдава масово яйцеснасяне и излюпване на ларвите (В.Търново, Пазарджик и др). Нестабилните метеорологични условия през втората половина на месец май - преваляванията и по-ниските среднодневни температури са основание за прогнозиране на разтеглено яйцеснасяне и излюпване на ларвите.

Ларвите от първа възраст се развиват във фенофазите цъфтеж” и млечна зрялост”. Те не се хранят. Ларвите от втора до пета възраст повреждат плевите, които побеляват. Смучат сок от зърната. При тихо и топло време те остават по класовете и през нощта и продължават да се хранят. При узрелите зърна със стъклен лом в мястото на убождане се образува тъмно петно с по-светъл ореол, а с брашнест лом - мястото на повредата не личи ясно.

Плътността на ларвите в посевите се установява чрез косене със стандартен ентомологичен сак. Обследването се извършва в тихо и слънчево време, но не и в най-горещите часове на деня. Пет откоса със сака покриват един квадратен метър. Когато преобладават ларви - ІІ, ІІІ-та възраст, броят на уловените индивиди се умножава по две, за да се получи реалната им плътност на кв.м. Когато преобладават ларви ІV-та възраст тази корекция не е необходима.

Да продължат обследванията на площите с пшеница за определяне плътността от ларвите, като се обърне особено внимание на семепроизводните посеви. Химична борба се налага при установяване на плътност над ПИВ във фенофаза млечна зрялост”:

2 броя ларви/кв.м при благоприятни климатични условия и нормален посев; 4 броя ларви /кв.м при хладна пролет и гъсти посеви, когато 30% от ларвите са трета възраст.

Пшеничен трипс

Наблюдава вредоносна дейност от ларвите на неприятеля в посевите с пшеница във всички региони на страната с плътност под ПИВ.

Ларвите причиняват основната вреда, смучейки сок от плевите на класа и меките зърна. Те най-често са струпани по браздичката на зърното. Повредените плеви побеляват, а масата на повредените зърна намалява. Развитието на неприятеля се благоприятства от високи температури и малко количество валежи. В началото на восъчна зрялост” ларвите завършват развитието си, напускат класовете на растенията и преминават в почвата. При хладно и влажно време се създават условия за развитие на гъбни болести по ларвите и намаляване на плътността им.

ПИВ във фенофаза млечна зрялост” е:

20 бр. ларви / клас при суха пролет; 30 бр.ларви/ клас при влажна пролет.

Да продължат наблюденията върху плътността на ларвите. Да се обърне особено внимание на повторките”. Нападнатите площи да се картотекират, с цел правилен сеитбооборот, дълбока оран за унищожаване на ларвите и други агротехнически мероприятия.

Листни въшки

Към момента, в повечето региони на страната, е констатирана вредоносна дейност от неприятелите и нападение под ПИВ.

Листните въшки са най-вредоносни в периода на цъфтеж - наливане на зърното. Концентрират се предимно по връхната част на листата и по класовете, от където смучат сок. Тъканта избледнява, по-късно пожълтява. При високи температури и ниска относителна влажност на въздуха, въшките интензивно смучат сок от растенията, вследствие на което транспирацията се засилва. В резултат на нанесената повреда, броя на зърната в класовете намалява, семената са с ниска кълняемост и кълняема енергия.

Да продължат обследванията на посевите с есенници и при установяване на плътност над ПИВ - 30-40 бр. /клас ларви, нимфи, безкрили във фф начало на млечна зрялост” борбата да се изведе с разрешените инсектициди.

Брашнеста мана

Продължава развитието на болестта в посевите с пшеница по листата и стъблата по долните и средни етажи на растенията, със степен на нападение под и около ПИВ в почти всички региони на страната. В региона на Ямбол, в посеви с пшеница, са установени пустули по предпоследния лист.

Да не се допуска нападение на последния лист, който има съществена роля при изхранване на зърното в класа.

При отчитане на над 30% степен на нападение и първи пустули върху флагелния лист във фенофаза поява на ½-ра от класа”-край на цъфтеж” да се предприеме химична борба с разрешените фунгициди.

Кафява листна ръжда

Спори от болестта са констатирани в посеви с есенници в регионите на Варна, Добрич, Плевен , Пловдив, Пазарджик, Разград, Ст. Загора и Ямбол. Установена е до 5% степен на нападение, което е под ПИВ. Само в региона на Ямбол, в посеви с пшеница, са регистрирани сори по предпоследния лист.

Да се водят редовни наблюдения за установяване и проследяване степента на нападение и разпространение от видове ръжди. При отчитане на над 30% степен на нападение и първи сори по флагелния лист във фенофаза край на цъфтежа”, да се предприеме химична борба с разрешените фунгициди.

Фузариоза по класовете на житните растения

Преваляванията и високата атмосферна влажност - над 70%, в периода на цъфтеж на пшеницата, са фактори, които биха спомогнали за развитието на фузариозата по класа. Болестта се проявява силно при влажно и хладно време, особено в периода от начало на цъфтеж” до млечна зрялост”. Това е критичния период за развитието на патологичния процес.

Симптомите на болестта са избледняване на отделни класчета или по-големи участъци от класовете на житните растения. При влажно време върху нападнатите части се появява бледорозов или оранжевочервен плесенов налеп, който постепенно може да обхване целия клас. Зърната стават спаружени и недохранени. При създаване на благоприятни метеорологични условия за заразяване, да се провеждат редовни обследвания на посевите с пшеница, с предимство - тези разположени в ниски места, в близост до реките, както и с предшественик пшеница или царевица.

ПИВ във фенофаза цъфтеж” е: при поява на първите симптоми; над 70% относителна влажност на въздуха.

Химичната борба да се извежда своевременно, като се използват разрешените фунгициди.

Обеззаразяване на празни складове и фумигация на зърно

Основните неприятели в складовете за съхранение на зърното, складираните продукти и материали са: житната и оризовата гъгрици, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждиво-червен зърнов бръмбар и други.

Борбата срещу складовите неприятели включва профилактични и унищожителни мерки. Преди прибиране на реколтата да се извърши механично почистване на складовете, силозите, навесите, площадките за зърно, зърнопочистващите машини, сушилните и други съоръжения и източници на складови неприятели. Всички пукнатини, цепнатини, отвори в складовете и други се замазват, като продукцията от предходната реколта се съхранява отделно. Вратите и прозорците се уплътняват, осигуряват се условия за лесно почистване на складовете вътрешните стени, подовете и таваните да са с гладка повърхност.

За провеждане на химична борба да се ползват само разрешени инсектициди за обеззаразяване на празни складове. Обеззаразяването на складовете, силозите и фумигирането на зърното да се извършва от фирми с издадено от НСРЗ Разрешение за извършване на дейността! Третираните помещения да се маркират с предупредителни знаци и табели!

Да се съобразяват карантинните срокове на използваните ПРЗ за обеззаразяване на зърното.

Внимание! Във връзка с предстоящата жътвена кампания и съгласно Закона за опазване на земеделските земи се забранява изгарянето на стърнищата и другите растителни остатъци в земеделските земи.

ПРОЛЕТНИ ОКОПНИ КУЛТУРИ

ЦАРЕВИЦА

Фенофаза: сеитба” - 5-ти - 7-ми лист”

Царевичен стъблопробивач

Пеперудите активни след залез слънце и през нощта се привличат светлината. Снасят яйцата си от долната страна на листата, наредени като люспите на риба. След излюпването гъсениците пълзят известно време по листата, след което се вгризват в стъблата. Там правят надлъжни ходове и изгризват вътрешността им. В резултат растенията полягат или се пречупват около отвора от гъсеницата.

Да се обследват царевичните посеви за наличие на яйчни купчинки. ПИВ - във фенофаза 6-ти 8 -ми лист”:

Царевица за зърно - 10 бр.яйчни купчинки /100 растения; Царевица за семепроизводство - 3 бр. яйчни купчинки /100 растения.

СЛЪНЧОГЛЕД

Фенофаза: ІV-V-ти чифт същински листа” - образуване на съцветие”

Мана

Проява на системна форма на болестта е установена в посеви в районите на Стара Загора и Враца.

Ежеседмично да се преглеждат семепроизводствените площи за установяване на системно болни растения, с цел тяхното унищожаване.

Фома (черни петна)

Болестта се наблюдава обикновено в периода на бутонизация, но най-силно преди прибирането. Напада всички растителни органи. В по-рано засетите посеви във фенофаза 3 - 4-та двойка същински листа” по върховете на листата от долните етажи се появяват тъмнокафяви петна с жълт ореол. Петната се разширяват и обхващат цялата листна петура и дръжката. Инфекцията преминава по стъблото, в основата на листните дръжки, където се образуват едри, черни, ясно ограничени, елипсовидни петна.

Некрозата се ограничава върху епидермиса без да навлиза в сърцевината. Върху нападнатите тъкани се образуват голям брой плодни тела разположени в концентрични кръгове. Патогенът се развива в широк температурен диапазон от 5 до 35 0С, с оптимум 25 0С. Рязката смяна на сухи с влажни периоди благоприятства интензивното развитие на болестта.

Фомопсис (сиви петна)

Среща се едновременно с фомата по слънчогледа. Образуваните петна са с дифузни краища и неясна периферия. Те се разрастват и обхващат значително по-големи участъци от стъблото. Повредите проникват в дълбочина, засягайки проводящите и механичните тъкани на стъблото.

Първото третиране срещу болестта се провежда във фенофаза 6-8-ми лист”, а второто през периода на фаза бутонизация” с регистрираните фунгициди.

Склеротийно увяхване

При младите растения болестта се развива под формата на бял налеп в основата на растението, семеделите и младите листа. При изскубване на растението се вижда, че корените са меки и оводнени и също са покрити с налеп. Често стъблата се пречупват, поради разрушаване на паренхимната тъкан. Болестта се развива върху богати на органично вещество, влажни почви. Най-устойчиви са растенията във фенофаза бутонизация”.

Листни въшки

Най-често срещани листни въшки по слънчогледа са черната бобова и малката сливова листни въшки.

Въшките мигрират по слънчогледа преди цъфтежа, до образуване на съцветието. Най-силно се нападат младите, връхни листа, като неприятелите се концентрират от горната страна и в близост до нерватурата. В резултат тъканта пожълтява и листата се завиват на пакет. В началото на цъфтеж на слънчогледа въшките преминават по цветчетата и смучат сок в основата им.

Голямата вредоносност на листните въшки се състои в това, че са преносители на опасни вирусни болести.

Да се обследват посевите слънчоглед за установяване плътността от листните въшки.

ПИВ за малката сливова листна въшка: преди цъфтеж” 20-25% нападнати растения от възрастните индивиди.

ТЮТЮН

Фенофаза: разсаждане”

Див огън

Открити са първи петна в района на Хасково.

По периферията на младите листа на разсада развиват воднисти петънца, които се разрастват и могат да обхванат вегетационния връх и цялата надземна част на растенията, която при влажни условия се стопява. Стъблата и корените могат да останат напълно свежи за разлика от повредите на сеченето. При сухи условия, нападнатите тъкани покафеняват и опадват. Оптималните температури за развитието на болестта са от 28 до 32ºС. Едностранчивото азотно торене, недостигът на калий, прекомерната влажност и други, съдействат за изнежването на растенията и развитието на болестта. За борба да се използват някои разрешените медсъдържащи фунгициди.

Мана

Правилните агротехнически мероприятия ограничават развитието на болестта - избор на по-проветриви площи за разсаждане на тютюна, балансирано минерално торене с азот, фосфор, калий и др.

В лехите, болните растения се унищожават, а на полето засегнатите листа се отстраняват и изнасят. Извършват се предпазни третирания на тютюна с контактни фунгициди.

При откриване първи петна, третирането трябва да продължи със системно-контактни фунгициди. Броят на третиранията се съобразява със степента на нападение от болестта и продължителността на действие на използвания фунгицид.

Тютюнев трипс

Установена е вредоносна дейност от възрастните екземпляри на неприятеля по тютюневите растения в района на Стара Загора.

Възрастните трипси и ларвите се хранят като смучат сок около жилите

листата. Като резултат образува т.н. бяла жила по листата, което ги прави негодни. Освен това трипсът е вектор на вируса причинител на болестта бронзовост (пръстеновидна некроза).

Срещу тютюневия трипс след разсаждане и прихващане на разсада, и при достигане на ПИВ - единични индивиди на 10-12% от растенията, да се извърши третиране с някои от регистрираните инсектициди.

Листни въшки

Наблюдава се поява на листните въшки в тютюневите лехи в районите на Стара Загора и Пазарджик.

Неприятелите нападат всички листа на тютюна, но предпочитат връхните. От долната страна на листата се образуват плътни колонии. Вредата се изразява в изсмукване на растителен сок и отделяне на медена роса”, която покрива листата и намалява качеството им.

ПИВ за прасковената листна въшка през вегетацията е:

първо третиране - при 5% нападнати растения от ларви и възрастни; второ третиране - при 15-20% нападнати растения.

Оранжерийна белокрилка

Вреда нанасят възрастните индивиди и ларвите, смучейки сок от листата и вегетационния връх на растенията. Причиняват и косвена повреда, която се изразява в отделянето на неусвоените въглехидрати от ларвите върху горната повърхност на листата, известна като медена роса”. Върху нея се развиват сапрофитни чернилни гъби, затруднява се транспирацията и фотосинтезата на растенията, нарушава се водния режим и при силно нападение растенията загиват.

ПИВ през вегетацията е: 10% нападнати растения от ларвите и възрастните.

КАРТОФИ

Фенофаза:

ранни - бутонизация” - цъфтеж”
късни - образуване на странични разклонения” - бутонизация”

Мана по картофите

Признаците на болестта се появяват след пълното израстване на растенията, в периода от цъфтеж до затварянето на редовете. Болестта се развива силно, когато хладна нощ с превалявания или роса се последва от топъл облачен ден. Стриктното спазване на фитосанитарната профилактика ограничава възможностите за епифитотична проява на болестта. За профилактичните третирания да се ползват фунгициди с контактно действие, а при откриване на първи симптоми - такива с контактно-системно действие през 7-10 дни в зависимост от степента на зараза и метеорологичните условия.

Кафяви листни петна (алтернария)

В районите на Пазарджик, Велико Търново и Плевен са отчетени първи петна.

Да се извършват третирания с фунгициди при откриване на първи симптоми на болестта по листата.

Колорадски бръмбар

Регистрирано е начало на излюпване на ларви в районите на Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Враца и Кърджали.

Химична борба да се извежда с регистрираните инсектициди при достигане на праговете на икономическа вредност:

при 15-25 см височина на растенията - 5 бр. възрастни на 100 растения; 10 броя яйчни купчинки на 10 растения; 150 бр. ларви на 100 растения; фф.бутонизация” - 10% нападнати растения от ларви; фф.цъфтеж” - 15% нападнати растения от ларви.

Картофен молец

Наблюдава се масов летеж на неприятеля в районите на Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Кърджали.

Редовните третирания с инсектициди срещу колорадския бръмбар са ефикасни и срещу пеперудите картофения молец.

Листни въшки

Да се провеждат редовни прегледи на посевите и при установяване на плътност над ПИВ:

2-5% нападнати растения при картофите предназначени за консумация; единични екземпляри - при картофи предназначени за семепроизводство да се предприема извеждане на химична борба с разрешените афициди.

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Листни въшки

Отчетена е масова вредоносна дейност на неприятелите с плътност в повечето региони на страната под и около ПИВ.

Някои от листните въшки по овощните култури са вектори на редица вирусни болести, не само по овощни, но и по зеленчукови култури.

След отчитане на плътност над ПИВ: 10-15 броя колонии на 100 летораста, да продължат третиранията с разрешените афициди.

Наблюдава се летеж и яйцеснасяне на пеперуди от първо поколение. Към момента е отчетена ниска плътност.

Да се провеждат редовни обследвания за откриване на гъсенични гнезда. Борбата да се насочи към механично почистване на гнездата, като се изрязват и изгарят. При невъзможност за механична борба и при достигане на трета възраст на гъсениците, да се пристъпи към химично третиране. Препоръчваме да се прилагат разрешените биоинсектициди, особено в паркове и крайпътни насаждения.

Огнен пригор по овощни култури

Начало на проява на огнен пригор по семкови овощни видове се наблюдава в частни дворове в районите на Пазарджик и Плевен.

Най-характерни в този момент са признаците по леторастите, които се извиват като овчарска гега”. Листата потъмняват от периферията, жилките им некротират. Болните листа се завиват като фунии и почерняват при крушата, а при ябълката и дюлята стават червенокафяви. Остават на дървото и след листопада. Плодовете се мумифицират и също остават на дървото. Нападнатите клони изглеждат като опожарени.

При установяване на повреди, да се провеждат оздравителни резитби и третиране с мед-съдържащи фунгициди.

ЯБЪЛКИ И КРУШИ

Фенофаза:

Ябълки: плод с големина на орех”
Круши: нарастване на завръза”

Струпясване по ябълка