Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Прогноза и сигнализация на неприятелите и развитието на болестите.


Намаляването на загубите, причинени от насекоми, акари, болести и други вредители по овощните култури, и най-ефективното използване на влаганите средства за борба може да се постигне само когато правилно се прогнозират появата, плътността и развитието на вредителите. Понятието прогноза в широкия смисъл означава предвиждане на явления, които могат да се очакват, но още не са настъпили. За растителната защита това означава да се предвидят появата на икономически важните неприятели и причинители на болести по селскостопанските култури, районите им на разпространението и степента на нападението. Целта е да се опознаят всички закономерности в агробиоценозата на овощните насаждения и получените значения да се използват за предсказване на бъдещото размножаване и разпространение на неприятелите и болестите. С това ще се улеснят планирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия, своевременното снабдяване и разпределянето на химичните средства и растителнозащитната техника.

В днешно време, когато в растителната защита се въвеждат интегрирани системи за борба с вредителите, прогнозата се усложнява. Тя придобива сравнително по-голямо значение. Конкретно за всяка овощна градина трябва да се прогнозира не само вредната, но и полезната фауна, а също и причинителите на болестите заедно с тесните антагонисти. Да се установят онези моменти от развитието на вредителите, при които те са най-уязвими от използваните пестициди, без да се засяга полезната фауна. По-голямо внимание трябва да се обърне на абиотичните фактори - температура, валежи, влажност на въздуха , които имат съществена роля за развитието на болестите и неприятелите. Всичко това ще позволи да се избягват излишните третирания, да се повиши икономическата ефективност на борбата при добро опазване на културите, полезната фауна и околната среда. Прогнозирането в растителната защита не е абсолютно и е свързано с допускане на известна доза вероятност.

Прогнозата може да е дългосрочна или краткосрочна. Дългосрочната прогноза се разработва за по-дълъг период от време (за 5-10 и повече години) и има ограничено приложение поради невъзможността да се предвидят измененията на климатичните фактори, на количествения състав на вредителите и т.н. Затова днес в практиката се съставят и се използват по-краткосрочни прогнози (за 1-2 години), които имат за задача да дават указания за средствата и начините за провеждане на мероприятията.

С понятието сигнализация в растителната защита се означава съобщаването (известяването) на фермерите за местата и най-благоприятни срокове, в които трябва да се извършат растителнозащитни мероприятия срещу конкретните вредители.

За нуждите на прогнозата и сигнализацията специалистите по растителна защита трябва много добре да познават биоекологията на неприятелите (способност за размножаване и развитие, брой на поколенията, съотношение на половете, плодовитост, хранителна специализация и др.) и етиологията на причинителите на болести (заразно начало, жизнеспособност на паразита, най-подходящите за заразяване фази от развитието на гостоприемника и др.). Много голямо значение има познаването на екологичните особености на вредителите - взаимоотношенията помежду им и взаимоотношенията с абиотичните и биотичните фактори на околната среда. Получават се сведения за появата и разпространението на вредителите, за причинените щети, проведените мероприятия и резултатите от тях, които при съответна обработка имат голяма статистическа и научна стойност.