Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Предсеитбена обработка на почвата намалява внасянето на пестициди.


Полетата, силно заразени с ларви на житни бръмбари, с телени червеи и с други почвообитаващи насекоми, трябва да се засяват с късни пролетни култури - просо, царевица, картофи и др., за да може до сеитбата да се извършат не по-малко от 2-3 предсеитбени култивирания на почвата. През това време на пролетта почвообитаващите неприятели се предвижват в горния слой на почвата, в който загиват след всяко култивиране, унищожени от хищни насекоми , птици (особено гарвани), както и в резултат от други причини. Едно култивиране на почвата преди сеитбата на късни култури засилва дейността на хищните почвобитаващи насекоми и на птиците, намалява 2-3 пъти броя на ларвите на житните бръмбари и на бръмбарите скоклювци. Допълнително култивиране на почвата увеличава разходите, но благодарение на него се избягва внасянето на пестициди в почвата. Внасянето на пестициди е целесъобразно и оправдано само при много голяма плътност на вредни ларви в почвата.

Пролетните култивирания на почвата преди сеитбата на късните пролетни култури изпълняват ролята на есенните и летните обработки на почвата в площите с черна угар, насочена към очистването й от неприятели, болести и плевели.

Многократно може да се намали числеността на ларвите на житния бегач в стърнището от пшеница, където отново трябва да се сее зимна пшеница, ако до сеитбата се извърши три пъти култивиране на почвата едновременно с брануване. Твърде ефективна е ранната оран след стърнищния предшественик (края на юли) с последващи 2-3 култивирания до сеитбата на зимната пшеница. Това дава възможност зимната пшеница да се опази от повредите на житния бегач без употребата на пестициди дори в случаите, когато се сее след стърнище.

Понякога се налага ечемикът и пролетната пшеница да се сеят след предшественици, заразени с ларви и лъжекакавиди на житни мухи (например след зимна пшеница, ечемик, ръж и други култури). В горните слоеве на почвата след такива предшественици често има много ларви на неприятелите. При дълбоката оран с плуг с предплужник на 22-25 см се заорават около 70% от лъжекакавидите на мухите. Пролетното предсеитбено култивиране, разрохкващо горния почвен слой, улеснява излитането на останалите 30% от житните мухи в горния почвен слой (0-10 см). Валирането на почвата преди сеитбата или след нея намалява 2 пъти заразеността на житните растения с мухи. При слабото уплътняване на почвата от валирането мухите не могат да преодолеят повърхностния почвен слой и загиват. Тази мярка в много случаи влиза в агротехническите правила. Нейното прилагане е особено необходимо при силно заразяване на предшественика на пролетните житни с посочените вредни видове.