Растителна защита

Торене на земеделските култури.Торене на спанак, салата, репички, зелен лук и зелен чесън.


Ранните пролетнизеленчуци образуват растителната си маса за сравнително кратък период от време. Раннизеленчуци (спанак, салата, репички, зелен лук и зелен чесън) усвояват интензивно хранителните вещества от почвата. Необходимо е почвата да бъде добре запасена с лесноусвояеми за растенията хранителни елементи.

Раннитезеленчуци се развиват при сравнително неблагоприятни условия: къс ден, голям брой облачни дни, намалена осветеност, ниски (почвени и въздушни) температури, при повишена почвена и въздушна влажност. Всичко това оказва влияние върху минералното хранене на растенията и върху формирането на добива и неговото качество.

Тези зеленчукови култури се развиват добре на леки по механичен състав почви. Такива са глинесто-песъчливите или песъчливо-глинестите почви с неутрална (рН 6,2 до 7,2) или близка до нея почвена реакция. Необходимо е да се избягват студените, тежки по механичен състав и кисели почви.

Торовите норми се определят по балансовия метод. Затова преди основнототорене на зеленчуците трябва да се направи агрохимичен анализ на почвата за да се установи нейната запасеност с лесно усвояеми за растенията хранителни елементи.

Оптималните торови норми се определят в зависимост от:

резултатите от агрохимичния анализ; добива, който желаем да получим; коефициента на използване на хранителните елементи от растенията.

Култура Амониева селитра Суперфосфат (троен) Калиев Сулфат или
Калиев хлорид
Спанак 20-30 8-16 10-20 кг/дка Салата 15-20 20-25 0-20 кг/дка Репички 15-18 10-12 12-15 кг/дка Зелен лук и
зелен чесън 12-18 15-18 10-12 кг/дка

Фосфорният и калиевияттор се внасят при подготовка на почвата. При репичките с тези торове се внася и азотнияттор. Посоченото количество азотентор при спанака се внася най-често на два пъти - половината преди засяването на семената, а останалата част от него по време на вегетацията на растенията. Спанакът , засят в късна есен, трябва да се подхрани, ако преди засяването не е извършено торене, с необходимото количество азотентор. Това подобрява храненето на растенията, увеличава растежа им и увеличава добива. Подхранване се прави и на салата с 10-12 кг/дка амониев нитрат (амониева селитра), а при зеления лук и чесън - с по 15-20 кг/дка азотентор.

Салата се тори с калий, когато се отглежда на много леки, песъчливи почви и ако предшестващата и култура не е торена с калий или оборскитор.

Приторене назеленчуци с пресен оборскитор не може да се усвоят намиращите се в него органични вещества до минерализирането им и вследствие на това се влошава минералното хранене на растенията.

Възможно е и да се влошат вкусовите качества на продукцията под влияние на тези разлагащи се вещества. Приторене на репичките с пресен оборскитор кореноплодите стават по-груби, деформирани и по-лютиви. Ето защо при тази култура е целесъобразно оборскияттор да се внася при предшестващата ги култура.

Салата, зеленият лук и зеленият чесън трябва да се торят с 3-4 т/дка добре разложен оборскитор, който следва да бъде внесен в почвата при есенната й обработка.

Добър ефект се получава и от листното подхранване на ранните пролетнизеленчуци по време на вегетацията на растенията .

Листното подхранване допълва минералното хранене на растенията, засилва растежа и увеличава добива. Третирането на растенията се извършва до 10 часа и следобед след 16 часа. При мокра листна повърхност вследствие на валеж или сутрешна роса листно подхранване не се прави.