отровни.html" itemprop="url"> Пазете се от красиви­те растения, защото може да са отровни

Зад съблаз­нителните им цветове и омайващи аромати, понякога се крият опасни за здравето вещества. Най-честите им жертви са децата между 1 и 5 години, а и почитателите на природните прелести със слаби познания по ботаника. Погълнати, някои растения имат токсичен ефект. Останалото зави­си от дозата и изядената част (корени, листа, пло­дове, цветове). Може да се стигне до алергична реакция, тежки сърдечни или неврологични проб­леми в зависимост от токсичността на расте­нието.

ФИЛОАЕНДРОН

Съдържа вещества, пре­дизвикващи хранителни смущения, понякога смър­тоносни за домашните животни, яли от листа­та му.

АИФЕНБАХИЯ

Тя е много разпростра­нено домашно цвете u е силно алергенна. Листата и стеблото й отделят възпаляваща, дори разяж­даща бяла течност. Ако зи разтриете и после раз­триете очи, веднага ще развиете конюнктивит. Ако дете изяде няколко листа, ще получи сериоз­ни изгаряния, възможна е появата на оток на езика и гърлото, водещ до задушаване. В такъв случай веднага дайте на пострадалия да смуче парче лед, за да спадне подуването.

КАУЧУКОВ ФИКУС

И той отделя възпаля­ващ млечен сок, който може да предизвика сери­озни алергии.

ЧЕРВЕН НАПРЪСТНИК (ДИГИТАЛИС)

Предизвиква възпале­ние на устата и храни­телни отравяния. Всяка негова част съдържа сил­но отровно вещество , екстракт от което се използва в кардиологията, защото в малки дози регулира сърдечната дей­ност.

БЕЛАДОНА

Действа обезболяващо и се прилага в медици­ната. Въпреки това е едно от най-опасните растения. Пазете се от виолетовите й цветчета като камбанки и особено от черните й кръгли плодчета, подобни на касис. Само 2-3 от тях са в състояние да причи­нят смъртта на дете.

Симптомите: сухота в устата, разширяване на зениците, зачервяване и безпокойство, последва­ни от сърдечни и нервни смущения.

ОАЕАНАЪР (3УKУM)

Всички части на расте­нието са токсични. В за­висимост от погълнато­то количество могат да предизвикат повръщане и разстройство, наруше­ние на сърдечния ритъм и халюцинации.

КАЛА

Красивите й бели цве­тове могат да предизви­кат изгаряния на устата, възпаление на ларинкса, повръщане и тежки сър­дечни кризи.

ТИС

Апетитните му чер­вени плодчета са опасни дори в малки дози. От­равянето се изразява в хранителни, нервни, кожни и сърдечни сму­щения.

КУЧЕШКИ ДРЯН

Натравянията са редки, защото вкусът на черни­те му плодчета е твърде горчив. Но не позволявай­те на малките момичен­ца да ги използват дори като въображаема храна за куклите си.

ОТРОВНИТЕ ПОЛСКИ БУКЕТИ

Някои цветя, макар доста раз­пространени и познати, са силно отровни. Много хора не знаят, че е доста­тъчно да се сдъвче едно цветче или да се пие от водата, в която е бил накиснат букет от благоуханната МОМИНА СЪЛЗА, за да се стигне до разстройство и повръщане.

ЖЪЛТУГАТА - тежки сърдечни пристъпи, ако се погълне голямо количество от нея.

МАКЪТ може да причини неприятни храни­телни смущения.

РИЦИНА също избягвайте, макар че дава безвредно масло. Мраморнобелите му зрънца са смъртоносни за децата.

БУЧИНИШЪТ също е много опасен. Симптомите са: виене на свят, обилно отделяне на слюнка, изгаряния, дори конвулсии.

ТАТУЛЪТ - далечен братовчед на беладоната, е изключително токсичен и млади­те му издънки често се бъркат със спанака. Дори в нищожни количест­ва може да предизвика повръщане, халюцинации, кожни обриви, спиране на сърдечната дейност.


Източник: Домашен журнал