Полезна информация за цветята.Анограма.

Към гимнограмоидните по разположението на сорусите принадлежат и двата близки рода Anogramma и Pityrogramma. Видовете на рода Anogramma са 5 – 6, растат в субтропическите и умерените

области, главно в северното полукълбо.Анограма (Anogramma leptophylla) е малка изящна папрат. Тя е широко разпространена по скалисти засенчени места в Централна и Южна Америка, Австралия, Тасмания, Нова Зеландия, Западна и Южна Европа, Африка, Средна Азия.Листата и са много тънки и нежни, дву- или триперести. На долната им повърхност са разположени сорусите – по дължината на жилките и сливащи се един с друг, без покривалца. Стерилните листа при тази папрат са по-малки от фертилните.Anogramma leptophylla е много интересна в биологическо отношение. Нейният спорофит е едногодишен, всяка година той изцяло (заедно с коренището) умира. Многогодишен е гаметофитът, който си е изработил забележителни приспособления за понасяне на неблагоприятните условия. Той образува особен израстък, който се превръща в запасяващ орган със запаси от хранителни вещества.


 

 


Семейство Адиантови (Adiantaceae)

Семейство Адиантови (Adiantaceae)е голямо семейство, обединяващо морфологично разнообразни типове, главно тропически папрати с пълзящи коренища, покрити с люспи или, по-рядко, с власинки. За всички представители на семейството са характерни соруси без истински покривалца, или разположени по цялата дължина на жилките на долната повърхност на листа, или съсредоточени на края на жилките и често обединени в една непрекъсната линия. В последния случай те обикновено са защитени от завития край на листа или лежат в особени браздички. Спорангиите са с вертикални отвори от дебелостенни клетки и съдържат тригодишни спори, обикновено с форма на тетраедър, но в някои групи има и билатерални (огледално-симетрични) спори. Разнообразието на спорофитите на тези папрати съответства и на разнообразието на гаметофитите. Гаметофитите са с най-различни форми, при много родове – асиметрични, със странични израстъци. При такова разнообразие на тези папрати, удивителна е тяхната константност по отношение на основното хромозомно число: почти всички, изследвани до сега представители на семейството са диплоиди или полиплоиди на основата на хромозомно число х = 29 или 30.

В средите на птеридолозите няма единство в разбиранията за обема на семейството и ранга на различните групи папрати, отнасящи се към адиантовите , тъй като големият полиморфизъм на тези растения не позволява да се разделят те на точни категории. Особено това се отнася за групата родове, обединени в подсемейство Adiantoideae.


Още за цветята:
Източник: flowersnet.info