Полезна информация за цветята.Анограма.

Към гимнограмоидните по разположението на сорусите принадлежат и двата близки рода Anogramma и Pityrogramma. Видовете на рода Anogramma са 5 – 6, растат в субтропическите и умерените

области, главно в северното полукълбо.Анограма (Anogramma leptophylla) е малка изящна папрат. Тя е широко разпространена по скалисти засенчени места в Централна и Южна Америка, Австралия, Тасмания, Нова Зеландия, Западна и Южна Европа, Африка, Средна Азия.Листата и са много тънки и нежни, дву- или триперести. На долната им повърхност са разположени сорусите – по дължината на жилките и сливащи се един с друг, без покривалца. Стерилните листа при тази папрат са по-малки от фертилните.Anogramma leptophylla е много интересна в биологическо отношение. Нейният спорофит е едногодишен , всяка година той изцяло (заедно с коренището) умира. Многогодишен е гаметофитът, който си е изработил забележителни приспособления за понасяне на неблагоприятните условия. Той образува особен израстък, който се превръща в запасяващ орган със запаси от хранителни вещества.


 

 


Семейство Адиантови (Adiantaceae)

Семейство Адиантови (Adiantaceae)е голямо семейство, обединяващо морфологично разнообразни типове, главно тропически папрати с пълзящи коренища, покрити с люспи или, по-рядко, с власинки. За всички представители на семейството са характерни соруси без истински покривалца, или разположени по цялата дължина на жилките на долната повърхност на листа, или съсредоточени на края на жилките и често обединени в една непрекъсната линия. В последния случай те обикновено са защитени от завития край на листа или лежат в особени браздички. Спорангиите са с вертикални отвори от дебелостенни клетки и съдържат тригодишни спори, обикновено с форма на тетраедър, но в някои групи има и билатерални (огледално-симетрични) спори. Разнообразието на спорофитите на тези папрати съответства и на разнообразието на гаметофитите. Гаметофитите са с най-различни форми, при много родове – асиметрични, със странични израстъци. При такова разнообразие на тези папрати, удивителна е тяхната константност по отношение на основното хромозомно число: почти всички, изследвани до сега представители на семейството са диплоиди или полиплоиди на основата на хромозомно число х = 29 или 30.

В средите на птеридолозите няма единство в разбиранията за обема на семейството и ранга на различните групи папрати, отнасящи се към адиантовите, тъй като големият полиморфизъм на тези растения не позволява да се разделят те на точни категории. Особено това се отнася за групата родове, обединени в подсемейство Adiantoideae.


Още за цветята:
Източник: flowersnet.info