Ранно полско производство на домати.

Ранното полско производство на домати е застъпено в Петричко-Санданския район, в Южна България по

поречието на Марица и в Северна България - Плевенско, Русенско и Великотърновско.

Производство на разсад

Домати за ранно полско производство се отглеждат чрез пикиран разсад в култивационни съоръжения - топли парници и стоманено-стъклени оранжерии.

При използване на топли парници дебелината на пласта биотопливо варира от 45 до 50 см, а на торово-почвената смес е 15-16 см.

Преди засяването почвата в парника се накопава на около 10 см дълбочина за унищожаване на поникналите плевели, за намаляване съдържанието на въглероден двуокис и за отстраняване на излишната влага, заравнява се и се уплътнява с трамбовка.

Срокът на засяване е от 20.I до 5.II. На m2 се засяват по 4-5 гр. семена. За да се произведе разсад домати за един декар, необходими са 25-30 гр. семена. Семената се разхвърлят с ръка равномерно и отгоре се покриват с 1-1,5 см чиста и пресята парникова почва (разложен оборски тор и почва в съотношение 2:1 или 1:1), след което се полива.

При използване на стоманено-стъклени оранжерии, след прибиране на реколтата от предшестващата култура, оранжерията се почиства от растенията, почвата се изорава, фрезува се и се оформят лехите.

Когато почвата в оранжерията не е обеззаразена, лехите за производство на гъст разсад се оформят върху полиетиленово платно. Лехите са с ширина 1,20-1,40 м. Дебелината на торово-почвената смес е 10-11 см.

Най-подходящ срок на засяване за Южна България е 10-20 февруари, за Благоевградския район - 10-12 дни по-рано, а за Северна България - 10-12 дни по- късно.

Семената се сеят ръчно или механизирано. Средната дълбочина на засяване е 1,5-2 см. Сеитбената норма е както при парниците.

Грижи от сеитбата до повикването

Грижи за ранните домати се изразяват в поддържане на оптимална температура (22-25°С) и влажност.

През първите 10-14 дни след поникването температурата се поддържа през деня при слънчево време около 16-18°С, при облачно време 14-15°С и през нощта 10-12°С. При тази температура се задържа растежът на надземните части и се активизира растежът на кореновата система. След това, до пикирането на доматите, се поддържа с 2-3°С по-висока температура.

Води се борба с плевелната растителност.

Пикирането на доматите се извършва във фаза втори същински лист (кръстосване) на разстояние 10х10 или 12х12 см.

Растенията се пикират основно в полиетиленови оранжерии. Площите се изорават, подравняват се и се оформят лехи с ширина 1-1,40 м. Пътеките между лехите не трябва да бъдат по-широки от 40 см, за да се използва по-голяма част от площта.

При пикирането на доматите трябва да се спазват следните условия:

В момента на пикиране на доматите температурата на почвата трябва да бъде между 18 и 25°С. Преди изскубването, ако разсадът е засушен, трябва да се полее. При изскубването разсадът трябва да се сортира по дебелина и височина. Ако кореновата система на изскубания разсад на домати е силно разклонена, трябва да се съкрати. Почвата, в която ще се пикира, трябва да е оптимално влажна. При суха почва е желателно предварително да се извърши поливка. След пикирането растенията не се поливат, тъй като загиват от преовлажняване. Пикирането на доматите трябва да се прави на дълбочина до котелодонните листа. При подръпване на котиледонния лист добре пикираното растение не трябва да се измъква.

Грижи за разсада

След пикирането на доматите грижите за разсада се състоят в поддържане на оптимална температура (през първите 4-7 дни се поддържа 20°С) и влажност (около 85%), в плевене, разрохкване, подхранване и борба с болести по доматите.

Когато растенията образуват 4-5 листа, те се подсилват с богата на органични вещества почва.

Особено важно при ранното полско производство на домати е закаляването на расада чрез системно понижаване на температурата в култивационните съоръжения и привикване на доматените растения към по-ниски температури - 14-16°С през деня и 10-14°С през нощта.

Изнасяне на разсада на постоянно място

Избор на площи и подготовка на почвата за отхлеждане на ранни домати

За ранно полско производство на домати са подходящи защитени от ветрове, дълбоки, топли, добре аерирани и с еднороден състав песъчливо-глинести почви с рН6,5. Не са подходящи много тежките почви и ниските влажни места.

Добри предшественици за ранно полско производство са бобовите, тиквовите, пшеницата и ечемикът. В зависимост от предшественика след прибирането му площите се дискуват на до 12 см, култивират се или се фрезуват на 12-15 см дълбочина, за да се унищожи плевелната растителност.

През есента при дълбоката оран се внасят по 4-6 тона оборски тор, 15-20 кг Р2О5 и 10-15 кг К2О на декар. Основната обработка е на 28-30 см с обръщателен плуг. Добре е преди торенето и основната обработка площите да се подравнят.

Когато се отглеждат доматите на лехо-браздова повърхност с висока и равна леха, през есента преди настъпване на големите студове, се прави грубо оформяне на лехите и браздите с комбиниран браздооформител.

През пролетта почвата се бранува, а при по-уплътнена почва се препоръчва преораване, за да се постигне по-добро аериране и затопляне. При лехо-браздова повърхност се прави и окончателно оформяне с комбиниран лехообразувател.

Засаждане на домати ранно полско производство

Най-подходящ срок за засаждане на домати ранно полско производство е след като премине опасността от последната слана (25 април - началото на май).

Засаждането на доматите се извършва механизирано, а на малки площи - ръчно, по следните схеми: 100+60х30 см, 110+50х30 см, 80х30 см. Дълбочината на засаждане е 2-3 см над кореновата шийка. Веднага след засаждането се полива ръчно - по гнезда с 2-3 литра леко затоплена вода на растение. В момента на засаждането разсадът трябва да е с дължина 18-20 см, с къси междувъзлия и с добре оформена коренова система.

Грижи през вегетацията

Грижите след засаждане на доматите се състоят в обработка на почвата, поливане, подхранване, борба срещу плевелите , неприятелите и болестите.

През вегетацията ранните домати се окопават 3-4 пъти. Първото окопаване е на дълбочина 5-8 см след като растенията се прихванат поради по-слабо развитата коренова система на растенията и добре подготвената почва преди засаждането. Следващите окопавания на доматите се правят най-често след дъжд или поливане на дълбочина 10-12 см.

За да се механизира окопаването, нискостъблените сортове домати се отглеждат на телена конструкция, висока 55-60 см, а високостъблените се закрепват на висока (1,20-2.00 м) опорна конструкция или на дървени колове.

Във връзка с поливането на доматите има два подпериода. През първия подпериод (от засаждането до плодообразуването) доматите се поливат през по-големи интервали (10-12 дни) с по-малки поливни норми (25-30 м3 вода на декар), а през втория подпериод до края на вегетацията - на по-малки интервали (6-8 дни) с по-големи поливни норми (30-40 м3 вода на декар).

Ранните домати се подхранват 2-3 пъти с 20 кг на декар азотен тор (амониева селитра) при засаждането и по време на вегетацията. Добри резултати се получават при подхранване с размит във водата пресен оборски тор.

За регулиране растежа на растенията при нискостъблените (индетерминантните) сортове домати се извършва редовно колтучене и прекършване на върха.

Колтуците се премахват, когато достигнат дължина 4-5 см, а върхът се прекършва в края на май, като над последното съцветие се оставят 2-3 листа.

Прибиране и добив

Беритбата на доматите започва през второто десетдневие на юни, ръчно, в пластмасови кофи, които се изсипват в касетки. Доматите се съхраняват временно в чисти и проветриви помещения или под навеси, запазени от действието на преки слънчеви лъчи, повреди и замърсявания.

Средните добиви от ранните домати полско производство са около 4-5 тона от декар.

Agro-CONSULTANT.net

Важни връзки