Прибиране на ранни картофи.

Изваждането на ранните картофи е важен и отговорен момент при това производство. Може определено да се каже, че

ефективността на ранното производство на картофи до голяма степен се обуславя от организацията на този процес.

Ранните картофи се прибират в период, когато клубените не са още узрели и кожицата им лесно се наранява и се забелва. От това възникват и трудностите по време на прибирането на картофите. От производителите се изисква по голямо внимание, за да могат картофите да запазят пазарните си качества.

Стопанската зрелост или моментът, в който клубеннте са вече годни за пазара и по-лесно могат да понасят различните манипулации, свързани с подготовката на продукцията , настъпва обикновено към 50-ия ден от поникването на картофите. Отделните сортове картофи обаче значително се различават в този период по темпа на нарастване на клубените и в зависимост от срока на изваждане те получават и различна икономическа оценка.

В зависимост от метеорологичните условия през април и май темпът, с който нарастват клубените, се изменя в една или друга степен, но той запазва сортовия си характер. Затова като правило по метода за проследяване динамиката на клубенообразуването се определя и най-подходящият момент за прибиране на отделните сортове картофи. За тази цел се изваждат по 20-40 растения в зависимост от размера на парцела. Първото изваждане се прави към 40-ия ден от поникването на картофите а следващите през 5-6 дни. Растенията се избират по двата диагонала на нивата, като се избягват крайните гнезда на редовете. Извадените клубени се сортират по фракции, претеглят се и се вижда степента на забелване на кожицата. Общият и стандартният добив се изчисляват въз основа на броя на растенията в декар.

По този начин може относително точно да се определи моментът за изваждането на ранните картофи. От друга страна, производителите ще могат по-ефективно да използват биологичните възможности на отглежданите сортове картофи за повишаване на добивите и икономическите резултати от ранните картофи.

Познаването на сортовите особености по отношение на динамиката на клубенообразуване (нивото на средния дневен прираст в теглото на клубените) е голям резерв за повишаване на средните добиви и икономическата ефективност от ранното производство на картофи.

Ранните картофи трябва да се изваждат внимателно и организирано. Трябва да се внимава особено при прибиране на картофите с машини, извозването им до сортировъчния пункт и подготовката на продукцията за пазара. Младите картофи са още недозрели, клубените бързо губят от теглото си, особено в по-топло време, и загубите само за едно денонощие достигат 4-6%. Затова е много важно картофите бързо да се извозват и да не се оставят на нивата дълго време, огрявани от слънцето. За предпазване на клубените от преките слънчеви лъчи щайгите с извадените картофи се покриват с листната маса от растенията. В противен случай те бързо потъмняват и губят от пазарната си стойност.

Добри резултати се получават при изваждане на ранните картофи с нож скоба или плуг, едва през втората половина на юни, когато спре да се забелва кожицата на клубените, могат да се използват и картофовадачни машини.

Освободените площи от ранните картофи се преорават и подготвят за втори култури.