Как да се предпазите от заразен нодуларен дерматит

Заразният нодуларен дерматит по едрите преживни е вирусно заболяване, пренасяно основно от насекоми - куликоиди, мухи, комари и и кърлежи.Дезинсекционните мерки срещу насекомите са насочени в няколко направления:

- предпазване на животните от нападенията и ухапванията на тези насекоми;

- унищожаване на яйца, ларви и какавиди;

- намаляване на летящата популация насекоми в природата.

Обработката на животните срещу ухапванията от насекоми в природата трябва да започне от самото начало на активния сезон и летеж на тези насекоми и да приключи с прекратяването на летежа. За условията на нашата страна този период на активен летеж започва в началото на май и приключва в края на октомври – началото на ноември.

Най-удобният метод за намаляване числеността на нападащите на пасището насекоми е обработката на животните с инсектициди, тъй като те са най-сигурната примамка за тях.
Най-достъпен и най-широко използван метод за обработка на животните срещу пасищните насекоми (куликоиди, зли мухи, флеботоми, кръвосмучещи мухи от семейство Мусциде) е опръскването под налягане с различни разтвори на репелентни (отблъскващи) и контактни инсектицидни средства. Опръскването на животните се извършва с помощта на различни типове пръскачки (гръбни лозарски и градински), бояджийски помпи, моторни пръскачки и др.

При по-големи ферми (над 10-20 животни) е препоръчително да се използват механизирани пръскачки. Разходната норма за едно едро животно обикновено е 1-1,5 литра. Животните се опръскват до пълно обливане, и то най-вече на местата с по-нежна кожа (достъпни за насекомите – вимето, млечното огледало, корема). За по-добро напръскване животните се вкарват в прокар, подредени едно след друго. Това дава възможност те да бъдат опръсквани свободно от двете страни.

Опръскванията се провеждат през определен период от време в зависимост от продължителността на действие на използвания препарат, като интервалът между отделните опръсквания варира от 7-10 до 21-28 дни, т.е. от 1 до 3 пъти месечно.
За обработка на животните срещу нападенията на насекоми може да бъде използвано поливане по линията на гърба със системен инсектицид в дози, указани в листовката за употреба (pour-on метод).

Успоредно с обработката на животните за повишаване ефективността от борбата срещу насекомите трябва да бъдат обработени и помещенията. Последните се провеждат при задължително отсъствие на животните, като се предпазват наличните хранилки и поилки в помещенията от попадане на работния разтвор в тях. Преди повторното вкарване на животните в помещенията, те трябва да се проветрят в продължение на 3-4 часа.

В дезинсекционната практика срещу мухите в животновъдните ферми най-ефикасни са също химичните методи, основаващи се на използването на различни контактни, чревни и фумигантни инсектициди. В това отношение най-ефективни и икономически изгодни са т.нар. избирателни обработки с контактни инсектициди на повърхностите, намиращи се на пътя за влитане на мухите в помещенията: касите на вратите, рамките на прозорците, както и повърхностите за почивка и нощуване на мухите – огрявани сутрин рано от слънцето външни стени, огради, тавани на помещения и вертикални греди.

За намаляване числеността на мухите и куликоидите във фермите от много голямо значение е обработката на местата (биотопите) за развитието на тези насекоми. Като биотопи във фермите най-често служат торищата, разливите около млекосъбирателните пунктове и местата за водопой на животните. За обработка на биотопите – местата за развитие на насекомите, има разработени и се използват специални ларвицидни препарати. Същите се прилагат под формата на водни разтвори, по метода на напръскването под налягане с различна дезинсекционна техника. На обработка подлежат пресните (2-3-дневни) торни маси, където принципно се развиват ларвите на куликоидите.

Стандартната доза и разходна норма за повечето използвани за тази цел препарати е от 10-15 литра работен разтвор за декар. В зависимост от остатъчното действие на използваните препарати интервалът между отделните обработки трябва да бъде максимум 20-25 дни. Обработките на местата за развитие на ларвите на насекомите трябва да започне още с първото затопляне на времето с оглед обхващане на презимувалата генерация ларви и да продължи до есента при спадане на температурата на въздуха до около 5-6 градуса. Трябва да се знае също, че новоизлюпените мухи и куликоиди, преди да започнат да летят, се разхождат около биотопите, където лесно могат да бъдат атакувани. В този смисъл особено ефикасни са обработките не само на самите биотопи, но и повърхността около тях в радиус от 30-40 метра.

За предпазване на животните от ухапвания на насекоми през нощта е необходимо след прибирането им от паша те да бъдат настанени в закрити помещения със замрежени врати и прозорци, възпрепятстващи навлизане на насекомите. Нощната паша през периода на активния летеж и нападения на куликоидите трябва да се избягва.

От Българската агенция за безопасност на храните напомнят, обработката на животните трябва да се извършва само с разрешени за употреба в нашата страна инсектицидни препарати при стриктно съблюдаване на изискванията за карентни срокове за мляко и месо. И още, че при работа с инсектицидни средства трябва стриктно да се спазват правилата и предпазните мерки, посочени на листовката за употреба на всеки един от използваните препарати, както и всички предпазни мерки при работа с дезинсекционна техника, използването на лични предпазни средства, мерките за обезвреждане на разливи от инсектициди, на отпадъци и опаковки от използвани препарати, мерките за опазване на околната среда от замърсяване, спазване на изискванията за предотвартяване отравянията на пчели и риби, безопасното транспортиране и съхранение на препаратите, противопожарните мерки и мерките за оказване на първа помощ в случай на поглъщане или вдишване изпаренията от инсектициди.

Допълнителна консултация може да получите от обслужващия фермата ветеринарен лекар или от официалния ветеринарен лекар за съответната община, както и на www.bfsa.bg/ .