Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Угояване на агнета и шилета

Полезна информация за овцете.Угояване на агнета и шилета. Месото от агнетата и шилетата е едно от най-високо ценените в много страни.

Ето защо месото от агнетата и шилетата има висока цена на международния пазар. Колкото повече агнета бъдат реализирани за месо, толкова икономически по-ефективно е стадото.

Прилагат се няколко системи за угояване на агнета и шилета.

Угояване на рано отбити агнета (на 1-3 дни)

Угояване на рано отбити агнета се прилага обикновено при овце с висока плодовитост. След отбиването агнетата се хранят изкуствено с биберон в специални поилки. За храна се използват приготвени за целта млекозаместители или краве мляко. Този тип хранене продължава до 35-дневната възраст. След това агнетата се подлагат на интензивно угояване с концентратни смески.

Угояване на агнета, отбити на 25-30-дневна възраст

След отбиването им агнетата се подлагат на усилено хранене със специални смески до достигане на маса 25-35 кг в зависимост от породата.

Угояване на агнета, отбити на 60-90 дни

Угоителният период на тези агнета продължава до 7-8 месеца или при достигане на 45 кг жива маса. Използва се за известно време и пасище.

В големите стопанства младите животни се угояват в подходящо обзаведени помещения. За да се използва помещението пълноценно, в него за една година се угояват няколко оборота. Най-напред се залагат за угояване агнетата, отбити на 25-30- дневна възраст. Техният угоителен период завършва за около 80 дни. Вторият оборот е от агнета, отбити на 60-90 дни, а третият е доугояване на шилета след прибирането им от пасището. В оборота може да се включат и агнета от двукратно агнене и бракувани възрастни овце.

В зависимост от възрастта и едрината на агнетата те се разделят в помещението на групи. Боксовете се заграждат с подвижни метални или дървени огради. Помещенията за угояване на агнета в големите комплекси имат под от скари или несменяема постеля.

При угояване на ранно отбитите агнета, за които е нужно мляко или млекозаместител, много важно е да се поддържа голяма хигиена.Съдовете за превозване, съхранение и поднасяне на млякото трябва да се измиват редовно с предвидените за целта препарати. За предпазване на агнетата от разстройства от първостепенно значение е спазването на температурата, при която млякото се дава на агнетата. При угояване на голям брой агнета и шилета помещенията се обзавеждат с бункерни или тубусни хранилки или се използва фуражораздаващо ремарке. За храна трябва да се използват само висококачествени концентратни смески. Участието на грубите фуражи в дажбите е незначително. При концентратния тип хранене често се образуват камъни в пикочния мехур. Ето защо в кофите, където се сипва питейната вода, се поставя редовно амониев хлорид - NH4Cl (нишадър). Без тази добавка животните умират. В големите помещения угояваните животни се поят с помощта на специални поилки. Поилките представляват улейни корита с поплавково устройство, което регулира нивото на водата. Една поилка с дължина 1 м се използва от 100 агнета или 70 шилета.

Торът в помещението се почиства периодично.

За да се поддържа нормален микроклимат в помещенията, трябва да има вентилатори, монтирани на двете надлъжни страни на помещението, или се изгражда т. нар. приточна вентилация.

В частните стопанства, където агнетата са по-малко, тези, които не се оставят за разплод, се отделят от майките и не се пускат на паша. Поставени в закрито помещение, те се хранят с концентриран фураж и сено до достигане на 30 кг жива маса и след това се продават за клане. Изискванията за успешно угояване на агнета важат и за частните стопанства.

Хранене на агнета с мляко

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates