Австралийски меринос (Australian Merino)

Австралийски меринос (Australian Merino)От породата австралийски меринос (Australian Merino) съшествуват главно три типа, които се различават генетично. Това са меринос с груба вълна, меринос със средно нежна вълна и меринос с нежна вълна.

Съвременните породата австралийски меринос (Australian Merino) са сравнително едри животни, които имат голям кожен запас не само на шията, но и на трупа. Вълната им е много гъста с добра нежност и изравненост, притежава отличен блясък и добра дължина.

Масата на овцете е около 40-50 кг, а добивът на вълна варира според типа. Дължината на вълната се движи между 8,7 и 11,7 см. Овцете от породата австралийски меринос (Australian Merino) притежават гънки по тялото, като те са най-добре изразени по шията. Вълната е много добре изравнена по дебелина и дължина. Къдриците са много правилни. Гъстотата на вълната е много голяма.

В наши дни австралийските мериносови овце притежават много голяма обрасналост и гъстота на вълната, нямат гънки по тялото , , а гънките на шията са намалени до минимум. Вълната е с много добра щапелна и топографска изравненост, с дължина 8-10 см, с много добре изразена полукръгла къдрица по целия щапел и с достатъчно количество бял или светложълт серей и блясък. Средният добив на вълна е 5-5,5 кг, рандеманът е много висок заради целогодишното пасищно отглеждане - 60-65%, а чистото влакно е 3,0-3,5 кг.

Голямо значение за успешната племенна работа с тънкорунните овце имат изключително благоприятните природни условия в районите в които те се отглеждат – зимата е мека, пасищата са обширни с добра растителност. Всичките тези условия позволяват овцете да се държат на пасищата през цялата година. Сега Австралия заема първо място в света по броя на овцете, които се отглеждат на континента, а също така и за производството и износа на вълна. В Бъргария тези животни имат значение главно за удължаване на естествената дължина на вълната, за белия цвят, за повишаване рандемана на вълната и количеството на чистото влакно на тънкорунните овце.