Полезна информация за овцете.Отглеждане на изключени от разплод агнета. Изключени от разплод са всички мъжки агнета във възпроизводителните овцеферми,

както и бракуваните женски агнета, а в стоковите стада всички родени мъжки и женски агнета. Тъй като се угояват и се реализират за месо, агнетата не се нуждаят от голямо количество майчино мляко. Целта е да се отбият възможно по-рано, а млякото на майките им да се използва за стокова продукция.

В практиката са известни две технологии за отглеждане на изключени от разплод агнета. Първата технология, която е по-безболезнена и с по-малко разходи, е майките да отглеждат агнетата си до 20-ия - 30-ия ден след раждането. На тази възраст агнетата са израснали и може да се отбият сравнително лесно, а от овцете да се надои повече мляко. Отбитите агнета започват да се хранят с т.нар. стартерни смески, които трябва да съдържат около 18% протеин. След 20 дни се преминава към хранене с финишерни смески с понижено съдържание на протеин (12%). Агнетата достигат на 80-90-дневна възраст жива маса над 28 кг в полските и 23 кг в планинските райони и може да се предават за клане.

При втората технология за отглеждане на изключени от разплод агнетата, тесе отбиват на по-ранна възраст - на 3-тия - 4-тия ден след раждането, веднага след като са избозали майчината коластра. Отбиването на малките агнета е рязко, без преходен период, като майчиното мляко се заменя с млекозаместители - сухи и течни. В краен случай агнетата може да се хранят с краве мляко, но то е много скъпо и може да се използва при малък брой животни.

Рано отбитите агнета се отглеждат по два начина - в клетки и в боксове.

Първата система на отглеждане на агнетасе нарича индивидуално-клетъчна или батерийна. При нея в специално подготвено и хигиенизирано помещение се разполагат система от клетки. Една батерия се състои от 18 клетки (по 9 в два срещуположни реда), поставени на метални стойки. Батерията е дълга 2 м, широка 1,4 м и висока 1,2 м, а индивидуалната клетка е дълга 70 см и широка 22 см. От двете надлъжни стени на батерията са монтирани корита за стартерната смеска и за водата. Агнетата се приучват към индивидуално хранене в боксчетата и след два дни се поставят в клетките. Хранят се в индивидуални пластмасови поилки с биберони, прикрепени към клетките.

При груповобоксовата система на отглеждане на агнета в помещенията се изграждат боксове с размери 2х2,5 м за 10 агнета или 4х2,5 м за 20 агнета. Между двата реда боксове има врата с широчина 80 см. Боксовете се оборудват с една или две поилки, една коритообразна хранилка за стартерна смеска и една поилка за вода. За поилки се използват пластмасови кофи , на които се монтират биберони. При храненето на агнетата поилките се поставят на стойки така, че височината от пода до бибероните да не е повече от 45-50 см. Над всеки бокс се монтира инфрачервена лампа за поддържане на необходимата температура.

В помещенията за рано отбити агнета се поддържа необходимият микроклимат. През първите 10-12 дни температурата трябва да е 18-20°С с относителна влажност на въздуха 70-75%, а през следващите 20 дни - 14-16°С. Наред с това хигиената трябва да е на високо равнище.

Двете системи на отглеждане на агнета имат известни недостатъци. При индивидуално-клетъчната система храненето и почистването на хранилките и поилките са много трудоемки, а при груповобоксовата има опасност от предозиране на млекозаместителя. По-лакомите агнета приемат повече млекозаместител и заболяват често от диария. Освен това по-лесно се предават и някои заболявания.