Полезна информация за овцете.

През кои сезони се заплождат овцете?

Овцете може да се заплождат през различни сезони на годината. В

полските райони на страната овцете се заплождат през юли и август, а в планинските и полупланинските райони се заплождат малко по-късно - през август и септември. Практиката показва, че летният сезон на заплождане на овцете е най-подходящ, защото овцете се оагват предимно в края на декември и през януари. Тогава, макар и студено, времето е постоянно, което е здравословно за овцете и за новородените агнета.

Времето на заплождане зависи до голяма степен от целите, които фермерът си поставя при отглеждането на овцете. Когато овцете в стадото са от породи за мляко или с комбинирано направление (месо, вълна и мляко), предпочитат се ранното заплождане и зимното оагване. Зимното оагване осигурява по-дълъг лактационен период, но изисква наличието на подходящи и топли помещения за овцете майки и за новородените агнета, както и добра фуражна база. Помещенията за зимно оагване трябва да са закрити, просторни и светли. За една овца майка се осигурява 2 - 2,5 м площ от пода, а в отделенията за агнетата - по 0,4 м на агне. Животните трябва да са осигурени с необходимото количество фуражи и да се хранят пълноценно. Всичко това оскъпява отглеждането на овцете, но се получава повече мляко, агнетата израстват до пасищния период, по-добре използват пашата и се увеличава настригът на вълна от шилетата.

При оскъдно хранене и отглеждане на овцете в неподходящи помещения зимното оагване причинява големи загуби. Вълната силно изтънява и се получава т.нар. гладна вълна, с което се влошават силно технологичните й качества като суровина за текстилната промишленост. Неблагоприятните условия на отглеждане предизвикват висока смъртност при новородените агнета и незадоволителна млечност при овцете майки.

При овцете от тънкорунните породи може да се приложи и есенно оагване, което има известни предимства пред зимното. Бременността на овцете преминава през пасищния период, когато храненето е по-пълноценно и не се влошават технологичните качества на вълната. Агнетата се раждат през септември - октомври и смъртността при тях е сравнително ниска. Овцете майки са в добро телесно състояние и дават значително количество мляко. Трябва да се подчертае, че есенното оагване е трудно осъществимо при цигайските и местните овце, които имат подчертана есенна размърляност.

Когато овцете се отглеждат за производство на вълна и месо, без да се доят, най-подходящо е пролетното оагване през март и април. При пролетното оагване на овцете се намалява себестойността на овцевъдната продукция, но то има и известни недостатъци главно по отношение на млечната продуктивност.