Полезна информация за овцете.Австралийски меринос. Първите мериносови овце в Австралия са внесени от Германия (Саксония) през 1797 г., а след това - от

Южна Африка. Внесените мериносови овце са имали ниска вълнодайност - около 3 кг, и къса вълна - 4-5 см. Чрез селекциониране и с използване на кочове рамбуйе и вермонт е създаден средно едър и специализиран във вълнодайно отношение тип меринос, който заема водещо място в света. Сега австралийските мериносови овце се характеризират с много голяма обрасналост и гъстота на вълната, нямат гънки по тялото, а гънките на шията са намалени до минимум. Вълната на овцете австралийски меринос е с много добра щапелна и топографска изравненост, с дължина 8-10 см, с много добре изразена полукръгла къдрица по целия щапел и с достатъчно количество бял или светложълт серей и блясък. Средният вълнодобив е 5-5,5 кг, рандеманът е много висок поради целогодишното пасищно отглеждане - 60-65%, а чистото влакно е 3 ,0-3,5 кг.

Огромният масив от мериносови овце представлява една порода с три типа. Вълната на овцете от първия тип (пепин) има най-високи качествени показатели - 70-о до 80-о качество, а отделни индивиди -90-о и над 90-о качество. Овцете от втория тип, който е най-широко разпространен (стронг - здрав), имат по-едро тяло с по-голямо количество вълна, която е по-дълга и е от 60-о до 64-о качество. Вълната при повечето животни е бяла и с блясък. Овцете от третия тип (медиум - междинен) са широко разпространени, заемат междинно положение между посочените два типа и имат нежност на вълната от 64-о до 70-о качество.

Поради това че австралийската мериносова овца е на първо място в световното производство на мериносова вълна и по качество е на едно от първите места, австралийските разплодни животни представляват голям интерес в много страни. У нас тези животни имат значение главно за удължаване на естествената дължина на вълната, за белия цвят, за повишаване рандемана на вълната и количеството на чистото влакно на тънкорунните овце.