PlymouthRock_2whiteПрепоръчва се подрастващите родители от направлението за бройлери да се отглеждат на земята върху дебела несменяема постеля, в много добре топлоизолирани сгради, които може да са с прозорци или без такива. Препоръчва се, за да може да се спазва режима на осветителната програма в помещенията където ще се отглеждат подрастващите родители от направлението за бройлери да са без прозорци. Преди настаняването на малките пиленца(бройлери) трябва да се проведат следните мероприятия:

Прави се основно почистване, измиване и дезинфекциране в сградата

 1. На пода се поставя пшеничена слама или друга постеля (талаш, стърготини, слънчогледови люспи) с дебелина минимум 10 см.
 2. Зарежда се оборудването.
 3. Извършва се фумигация на цялото помещение.
 4. Прави се добро проветряване помещението.
 5. Помещението се затопля 24 часа преди пристигане на пилетата.
 6. Зареждат се поилките с вода.

Броят пилета(бройлери), които ще се настанят в сградата, зависи от размера й и от гъстотата на отглеждане.

Препоръчва се следната гъстота при създадени оптимални условия:

 • до 7 седмици - 10-12 бр./м2 ;
 • 8-20 седмици - женски - 5 - 7 бр./м2, мъжки - 3 бр./м2 .

cornish_1Птицевъдите трябва да знаят, че при закупуването на пилетата на 100 женски се осигуряват 15 мъжки еднодневни пилета(бройлери). Женските пилета трябва да са от породата Плимутрок, а мъжките - от породата Корниш.

В първите дни след настаняването , пилетата могат да се хранят върху велпапе, капаците на кутиите, амбалажна хартия или в пластмасови хранилки (тавички). Всяка една от тези хранилки служи за хранене на 50 пилета. Фуражът за пиленцата (бройлери) трябва да се заложи веднага след настаняването на пилетата и след напояването им с вода. След като минат 3-4 дни птицевъдите могат да започнат да зареждат фуража и в автоматичните хранилки. Това се прави за да може пилетата (бройлери) постепенно да привикнат с тях. Когато птицевъдите ще отглеждат голям брой пилета е необходимо използването на автоматични хранилки, а при по-малък (1000-2200) може да се използват и тубусни. Когато се използват улейните поилки на 1 птица(бройлер) до 7-седмична възраст трябва да се осигурят по 8 см фронт за поене, а от 8-ата седмица по 15 см за ярките и 18-20 см за петлетата. Когато използуваме кръгли поилки посочените нормативи може да бъдат намалени с 30-40%.

Височината на хранилката трябва да се регулира така, че горният й край да бъде винаги на височината на гърба на птиците.

Поенето на пилетата(бройлери) през първите 6-7 дни се прави от вакуумни поилки, като на 50 пилета се осигурява една. След 5-ия ден започват да се зареждат с вода улейните или кръглите поилки. Птицевъдите често предпочитат да използват кръглите поилки, но може да се използват и двуметровите улейни поилки. На птица трябва да се осигури по 2,5-3 см фронт за поене. Височината на поилките също се регулира с нарастване на птиците(бройлери), като те трябва да бъдат 2-3 см по-високо от гърба им.

Технологията на отглеждане на родители от бройлерно направление изисква задължителното спазване на следният температурен режим в помещенията за отглеждане:

 • 1-вия - 2-рия ден - 34-32°С;

 • 3-тия - 4-тия ден - 32-31°С;

 • 5-ия - 7-ия ден - 30-29°С;
 • 2-рата седмица - 29-28°С;
 • 3-тата седмица - 26-25°С;
 • 4-тата седмица - 23-21°С;
 • 5-ата - 7-ата седмица - 20-18°С;
 • 8-ата - 20-ата седмица - 18-20°С

Светлината е основен фактор за регулиране на развитието на птиците(бройлери). При отглеждане на птиците в помещение без прозорци трябва да се осигури продължителност на светлинния ден, както следва:

 • 1-вата - 2-рата седмица - 23 часа;
 • 3-тата седмица - 20 часа;
 • 4-тата седмица - 16 часа;
 • 5-ата седмица - 12 часа;
 • 6-ата - 18-ата седмица - 8 часа; 19-ата седмица - 10 часа;
 • 20-ата седмица - 12 часа.

Интензивността на осветлението трябва да бъде: 1-вата - 2-рата седмица - 20 лукса (4 вата/м2); 3-тата - 20-ата седмица - 10 лукса (2 вата/м2). С тази осветлителна програма се цели забавяне на половото развитие на ярките. Тя е ориентировъчна и зависи от развитието на птиците(бройлери).

Необходимо е да се имат предвид и следните изисквания:

 • през периода на растеж (до 18 седмици) никога да не се допуска удължаване на светлинния ден;
 • ако се получи закъсняване в пронасянето на ярките, ускоряването става чрез скокообразно удължаване на светлинния ден. След нормализиране на носливостта продължителността се привежда в съответствие с цитираната програма.

Когато се отглеждат разплодниптици в сграда с естествено осветление е необходимо да се спазват следните принципи:

 • съобразяване с естествената продължителност на деня през целия период на отглеждане;
 • остава в сила изискването през растежния период да се намалява светлинният ден;
 • увеличаването на продължителността на светлинния ден да започва след 18-седмична възраст;
 • включването на електрическото осветление да става 30 мин. преди залез и изгрев на слънцето.

Важно е да се знае, че добрата вентилация (от 3 до 5-6 м3 пресен въздух за 1 кг жива маса) осигурява необходимото количество кислород за дишане, отстранява вредните газове, праха и излишната влага.