Полезна информация за домашните птици.Формиране и поддържане на основното стадо гъски.


Поради това, че гъските се отглеждат предимно за месо, при отбора трябва да се имат предвид развитието на живото тегло.

При отбора трябва да се взема под внимание и носливостта на гъските, която в повечето случаи е малка и дава отражение върху общата производителност на гъшето стадо и икономическите резултати. Не трябва да се пренебрегва и възрастта. Гъските над 1,5-2 години снасят по-доброкачествени яйца, отколкото младите птици.

В практиката често се срещат хермафродитни индивиди, което налага да се проявява внимание при отбора на гъските за разплод, извършващ се обикновено през есента. За да се установи полът на птиците, необходим е щателен преглед, при който с пръсти се опипва около клоаката, за да се разтвори. Гъсоците имат свредловиден израстък, а женските - розетка.

При отглеждането на гъски е необходимо да се спазва приблизително следната структура на стадото:

млади - 33% двегодишни - 25% тригодишни - 20% четиригодишни - 15% петгодишни - 7%

При определяне броя на гъските за един гъсок трябва да се спазва приблизително следната норма:

Леки породи - 5-6 гъски на един гъсок Средни породи - 4-5 гъски на един гъсок Тежки породи - 3-4 гъски на един гъсок Български местни - 2,5-3 гъски на един гъсок

При определяне броя на гъските на един гъсок трябва да се има предвид, че при тези птици моногамията е много силно изразена и определя процента на оплодяемост на яйцата. Установено е, че мъжките разплодници от тежките породи имат много силно чувство на моногамия и през разплодния период покриват не повече от 1 -2 гъски.

При установяване структурата на основното стадо за разплод трябва да се има предвид също и процентът за бракуване и ремонт на стадото.

Стадо от 100 гъски (75 гъски и 25 гъсока) се разделя на 4 групи по 25 глави - 19 гъски и 6 гъсока. През есента (октомври) се извършват отборът на гъските за разплод и бракуването. В практиката обикновено ежегодно се бракуват 15% от гъските и 30% от гъсоците , или от разплод ще отпаднат 11 гъски и 8 гъсока, а в стадото трябва да постъпят 24 млади, годни за разплод гъсета (14 женски и 10 мъжки).

За да се поддържа правилна структура в гъшето стадо за разплод, ежегодно трябва да се извършва оборот на стадото.

В разплодните стада не трябва да се включват много птици, защото тогава трудно се следи носливостта на гъските и активността на гъсоците.

Гъските се използват за разплод от 2 до 7-годишна възраст. Опитите са показали, че при съешаване на двойки, при които разликата във възрастта е по-голяма, оплождането на яйцата е по-добро и се получават по-жизнеспособни гъсета.