Полезна информация за домашните птици.Отглеждане на стокови носачки.


Кокошките носачки с жива маса около 2 кг снасят яйчна маса 13-15 кг, т.е. повече от 7 пъти от масата си , а черупката, която е 10% от масата на яйцето, тежи около 1,5 кг. Тези данни показва, че за да се получи висока продуктивност, носачките трябва да се хранят с добре балансирани фуражни смески за носачки, съдържащи 17% суров протеин, 2650 ккал обменна енергия, лизин - 0,85%, метионин цистин - 0,6%, калций 3,4-3,5%, усвоим фосфор - 0,45%. Храненето на кокошки-носачки е на воля, но необходимото количество за Хисекс бял от 75 г през 20-ата седмица се увеличава на 100 г през 21-ата, на 115 г през 27-ата и на 120 г през 29-ата седмица. Храненето на кокошките започва да намалява след навършване на 60-седмична възраст на кокошките носачки.

В големите птицеферми носачките се отглеждат в клетки, като на една кокошка-носачка трябва да се осигури 750 см2 подова площ според изискванията на ЕС. По принцип поенето на кокошките носачки се извършва с нипелни поилки, които задължително са по две на клетка.

Кокошки носачки може да се отглеждат и подово, върху дебела несменяема постеля, или когато две трети от пода се покрие със скари, а другата част е с постеля. На 1 м се поставят по 6-7 носачки, като им се осигуряват по 12 см фронт за хранене при улейни хранилки и по 8-9 см при кръгли. Необходими са съответно по 3 или по 2 см фронт за поене.

След 18-ата седмица продължителността на светлинния ден във фермата за носачки се увеличава с 30 мин всяка седмица до достигане на 16 часа продължителност, като увеличаването става в зависимост от интензивността на снасянето на носачките. Когато има забавяне на интензивността на снасяне, вместо с 30 мин светлинният ден може да се увеличи с 1 час.

Светлинният режим при отглеждане на стокови носачки се разработва за всяко стадо отделно.