Календар на растениевъда за месец октомври

Основни мероприятия през месец октомври:
 • продължава жътвата на ориза;
 • продължава прибирането на царевицата за зърно;
 • продължава ваденето на кръмното и захарно цвекло;
 • продължава прибирането на памука и други пролетни култури; продължава и сеитбата на житни във високите райони;
 • от началото на месеца започва сеитбата на житни и в равнинната част на страната - спазва се следната последователност: ръж, ечемик, пшеница, тритикале;
 • при силна заплевеленост на площите се извършва есенно внасяне на хербициди за борба с плевелната растителност.

Забелязва се през последните години непрекъснато нарастване на площите заплевелени с житни и устойчиви на 2,4 Д плевели. Липсата на сеитбообръщение и неподходящите почвени обработки са едни от основните причини за съществуването на този проблем. Препоръчва се борбата с житните плевели трябва да се проведе през есента, защото при есенното внасяне на противожитни хербициди при есенниците посевът се освобождава по-ефикасно и рано от конкуренцията на плевелите.

За да бъдат ефикасни противожитните хербициди трябва да се спазват следните условия:

 • равномерна сеитба на 5-6 см дълбочина и задължително валиране за създаване на стабилно семенно легло;
 • есенно прилагане на противожитните хербициди;
 • третиране в ранни фази от развитието на плевелите - до фаза начало на братене.

Пръскачката трябва да се регулира преди третирането на посевите. По време на третирането, пръскачките трябва са напълно изправни. Трябва да се внимава да не се застъпват ивици при третирането и да се работи в тихо време.

Подготовка за есенната сеитба:

 • прави се избор на площите с цел - осигуряване на подходящо сеитбообращение, намаляване риска от нападение от базично и кореново гниене, черна пшенична муха, пшеничен трипс;
 • прави се качествена обработка на почвата, която трябва да бъде съобразена с видовия състав и плътността на преобладаващите плевели и с предшественика;
 • спазване на оптималните срокове за сеитба;
 • извършване на балансирано торене;
 • използване на семена, чисти от фузариоза, твърда и праховита главня за пшеницата и праховита главня и ленточна болест за ечемика, без повреди от вредна житна дървеница или пшеничен трипс.

Препарати за обеззаразяване на семената за есенната сеитба.

Твърда и праховита главня по пшеницата

Препарат Доза на 100 кг семе
Винсит Ф 100 мл / до 4 литра вода – масов посев ;
150 мл / до 4 л вода – семепроизводствен посев
Валсит 200 ФФ 200 мл / до 4 л вода
Витавакс 200 ФФ 300 мл / до 4 л вода
Дивидент 030 ФС 150 мл / до 4 л вода
Раксил 25 ФС 120 мл / до 4 л вода
Реал 200 ФС 25 мл / до 4 л вода
Дино 2 СК 100 мл / до 4 л вода
Суми 8 100 мл / до 4 л вода

Праховита главня и ленточна болест по ечемика

Препарат

Доза на 100 кг семе

Дивидент стар

150 мл / до 4 л вода

Винсит ФC

150 мл / до 4 л вода

Раксил

150 мл / до 4 л вода

Суми 8 голд

150 мл / до 4 л вода

Качественото обеззаразяване на семената,трябва да се извършва само със специализирана техника, като се спазва точната дозировка и разпределението на разтвора върху определеното количество семена.

Обикновена полевка

Препоръчва се да се направи обследване за оценка състоянието на плътността, в площите освободени от пролетни култури, както и в люцерновите, намиращи се в близост до новите посеви. Добре е да се извърши оран на свободните през есента площи, за да се намали плътността на обикновената полевка. След поникване на посевите да се правят ежеседмични наблюдения.

Химическата борба с полевката започва при отчитане на 2 колонии на дка с препаратите:

 • Клерат - готова примамка в доза 5-7 г на обитаем ход;
 • Сторм - готова примамка в доза 2-3 блокчета от 4 г, или 1 блокче от 16 г на обитаем ход;

Житен бегач

Наблюденията започват от самосевките, където неприятеля се появява най-рано. Известно е, че на площите с многогодишно отглеждане на житни култури, обикновено се очаква поява във висока плътност. В тези райони се препоръчва по-късната сеитба и предсеитбено третиране на семената с някои от регистрираните продукти за растителна защита.

Там където е необходимо може да се направят и бразди за отвеждане на водите от зимните валежи на ниските места. На освободените площи от полски и зеленчукови култури се извършва дълбока оран.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates