Държавен фонд „Земеделие“ отряза 859 млади фермери, кандидати по втория прием по подмярка 6.1. “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. В рамките на приема през ИСУН са подадени 1837 заявления с обща стойност на исканата помощ от 45 925 000 евро (89 820 115) лв., което надхвърля два пъти предвидения бюджет. Поради дублиране на бенефициенти са отпаднали 178 проекта.

Фондът приключи обработката и ще финансира 880 заявления. Те попадат в 100- процентовия бюджет по подмярката, за чиито прием са разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 хил. евро. ДФЗ -Разплащателна агенция започва изпращането на писма до всички 880 кандидати, с които ги кани да подпишат договорите си по ПРСР 2014-2020. Техните проекти са получили до 40,36 точки ранкинг и попадат в разпределения 100% бюджет по подмярката.

След елиминиране на 178-те дублирани бенефициенти комисия разгледа оставащите 1659 предложения на стойност 41 475 000 евро. От тях след извършена предварителна оценка останаха 1146 проекта. Всички били проверени на място, което е част от процедурата за оценка на административно съответствие и допустимост. Общата стойност на заявената субсидия за тях възлиза на 28 650 000 млн. евро (56 033 670 лв.), което представлява 130% от разпределения бюджет за приема.

До последния етап - за техническа и финансова оценка, стигнаха 1001 проекта, от които са одобрени 994. В рамките на отпуснатия бюджет по подмярката попадат 880 проекта, които ще получат финансиране по ПРСР 2014-2020 г. Оставащите проекти, оценени с до 16 точки, ще бъдат договорени на по-късен етап. Екипите на МЗХГ и на ДФЗ - РА работят върху изготвяне на нотификация, с която през септември да бъде осигурен допълнителен ресурс, необходим за тяхното финансово обезпечаване. Всички сключени договори с младите фермери по подмярка 6.1 ще бъдат публикувани на интернет страницата на фонд „Земеделие“.