Здрави букови дървета, с диаметър от 30 см до 70 см, са маркирани за сеч в нарушение на Наредбата  за сечите в горите.

Нарушението е открито от горски инспектори на Регионална дирекция по горите - Сливен и мобилен екип на Югоизточно държавно предприятие – Сливен при съвместна проверка на обекти за добив на дървесина в държавни гори, в обхвата на дейност на Държавно горско стопанство - Сливен. 

Дърветата се намират по протежение на съществуващо водно течение, в ивица с широчина по-малка от 15 м, в защитена вододайна зона от Натура 2000 в землището на село Раково, община Сливен. 

Предприети са действия за обезсилване на позволителното за сеч и административно санкциониране на служителите на Държавно горско стопанство - Сливен, извършили маркирането и издали документите за сеч.  

Проверките на горските служители в сечища във вододайна зона продължават.