Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Паленето на стърнища и растителни остатъци върху земеделски земи е забранено

Паленето на стърнища и растителни остатъци върху земеделски земи е забранено от няколко закона у нас. За това предупреждаваме от Асоциацията на земеделските производители в България по повод зачестилите сигнали на пострадали стопани в следствие на незаконните действия на недобросъвестни фермери, които палят стърнища. 
Най-сериозната санкция за фермерите, които палят стърнища, е свързана с отнемането на субсидиите при подобно нарушение.
Съгласно Европейското и националното право, земеделските стопани са длъжни да спазват правилата на Кръстосаното съответствие, за да се получава пълният размер на субсидията.
Част от тях е Националният стандарт за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 6), свързан с „Поддържане на нивото на органични вещества в почвата“, който забранява изгарянето на стърнищата. Държавен фонд „Земеделие“ има правото да направи редукция на субсидиите, която е индивидуална за всеки отделен случай на неспазване и може да достигне 100% (съгласно МЕТОДИКАТА за прилагане на Кръстосаното съответствие в България на МЗХГ- консолидирана версия към 09.08.2019 г.). 
 
Схемите или мерките, за които се прилага намаление на плащанията при установяване на неспазване на Кръстосаното съответствие са следните:
 схеми за директни плащания (СЕПП; преразпределително плащане; зелени директни плащания; плащане за млади земеделски стопани; доброволно обвързано с производството подпомагане; схемата за специално плащане за култура –памук);
 годишни премии по компенсаторните мерки на ПРСР (мярка 10 Агроекология и климат; мярка 11 Биологично земеделие; мярка 12 Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите; мярка 13 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения и мярка 14 Хуманно отношение към животните);
 плащания по мерки на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (мерки Преструктуриране и конверсия на лозя и Събиране на реколтата на зелено от Програмата за периода 2014-2018 г.; мярка Преструктуриране и конверсия на лозя от Програмата за периода 2019-2023 г.) 
 
Предвидените санкции по Закона за опазване на земеделските земи, който категорично забранява паленето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи, предвиждат санкцията за първо нарушение да е от 1 500 до 6 000 лв., а при повторно става от 2 000 до 12 000 лв.
По Закона за опазване на околната среда всички юридически, физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в обработваните от тях поземлени имоти. За нарушения екоминистерството налага глоби за физически лица от 100 до 6 000 лв., за юридически лица и еднолични търговци от 1 000 до 20 000 лв. 
По закона за МВР глобите на органите за „Пожарна безопасност и защита на населението“ са от 200 до 2 000 лв. 
АЗПБ вече е сезирала Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие“ с апел за завишаване на контрола и проверките, както и за прилагането на всички законоустановени строги мерки и санкции. От Асоциацията опровергават също така всякакви спекулации, че паленето на стърнищата в земеделските земи е позволено, поради проблемите с Африканската чума по свинете у нас. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates