Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

  • Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • Екологични организации;
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • Организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“;.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие.

Писмените заявления за участие се подават по образец на адрес: гр. София, ул. „Гладстон” № 67, Главна дирекция оперативна програма „Околна среда“, Министерство на околната среда и водите.

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване, са публикувани тук.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates