Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура, чрез подбор на проектни предложения „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години.

Дейностите, които са допустими за финансиране по настоящата процедура, са в изпълнение на мярка 20 „Разработване/актуализиране на планове за действие за приоритетни видове“ от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, структури на МЗХГ - Изпълнителна агенция по горите и нейните структури; общини, структури на МОСВ, с изключение на дирекция „Национална служба за защита на природата“.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 3 912 000 лв. (три милиона деветстотин и дванадесет хиляди лева). Максималният размер на БФП за проект по процедурата е 100 000 лв. за проект за план за действие за растителен вид/растителни видове и 300 000 лв. за проект за план за животински вид/видове.

Проектът на насоки за кандидатстване, включващ „условия за кандидатстване“, „условия за изпълнение и приложения към тях, по процедура „Разработване/актуализиране на планове за действие за приоритетни видове“ се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. 

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 17.00 ч. на 03 октомври 2019 г. (четвъртък) включително на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 25 октомври 2019 г. (петък), от 10.00 часа, в зала „Партер“ на Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

Документи за обществено обсъждане

Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates