Потвърждава се правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. След промените изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) има правото да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Потвърждава се правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции. Те са свързани с разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ.

Тези права и задължения на изпълнителният директор на ИАРА, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 - 2013 г., са част от мониторинга и наблюдението върху програмата, изискващ запазване естеството на дейностите в рамките на периода на мониторинг - пет години от решението за финансиране.

Целта на промените е да се гарантира правилното функциониране на системите за управление и контрол на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.