Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

WWF картира най-ценните стари гори у нас

Резултатите от двугодишното проучване, обхванало 30 общини, бяха представени на официална пресконференция

В рамките на двугодишна научна и теренна работа WWF България и партньори картираха старите гори, намиращи се в територии, собственост на 30 общини в страната. Мащабното проучване беше обявено на официална пресконференция в БТА, на която присъстваха представители на общините, научната и природозащитната общност, а също и неправителствени организации и държавни органи.

13 % от горите в България (523 хил. ха) се управляват от общините, а едва 9 % от общинските гори са на възраст над 100 години. Това са гори, съсредоточени предимно във вододайни зони и стръмни терени. Освен че са дом на удивително биоразнообразие, те опазват водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздух, а и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на нашата среда на живот в условията на климатични промени. За да продължат да предоставят тези жизненоважни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.

„България е разположена в зона, която е изключително чувствителна на промените в климата. Очакванията са, че в близко бъдеще е възможно да отчетем по-високи средни температури и в същото време по-ниско ниво на валежи. Това означава, че не можем да си позволим безкрайно изсичане на горските площи, които са ключов защитен фактор от екстремните проявления на климата“, предупреждава проф. Цветан Златанов, ръководител на екипа, осъществил проучванията.

Почти всички проучени и картирани от WWF общински гори попадат в рамките на защитени зони от мрежата Натура 2000 и обхващат горски природни местообитания и местообитания на видове от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и местообитания на видове от Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, и са особено важни за опазването на биологичното разнообразие.

Кои гори са стари?

Старите гори са едни от последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те все още съхраняват примери за биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували някога в цяла България. Eдинствено в старите гори дърветата достигат пределната за вида си възраст, често между 300 и 400 години и придобиват величествени размери от над 40 – 50 м височина и 1 – 2 м дебелина, като загиват, без да бъдат отсечени. Днес старите гори в България са съсредоточени предимно в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Повече данни за тях WWF публикува на своята публична GIS платформа.

„WWF с готовност предоставя резултатите от проучването на общините, които имат реалната възможност да предприемат конкретни действия за опазването на тези най-ценни за природата и за хората гори. Така биха отговорили на очакванията и нуждите на обществото за опазване на биологичното разнообразие, за осигуряване на защита срещу ерозията и наводненията, както и за пречистването на въздуха, обогатяването на почвите и опазването на водите“, коментира Нели Дончева, главен експерт „Гори“ във WWF.
 
Припомняме, че заради приноса на тези гори за опазване на биологичното разнообразие през ноември 2016 г. със Заповед на министъра на замеделието и храните бяха определени за опазване 109 000 ха стари гори – държавна собственост и попадащи в защитени зони от „Натура 2000“. По този начин държавните горски власти изпълниха изискването за обособяване и защита на 10 % от всеки тип горско местообитание в „Натура 2000“ като стари гори.
 
С пресконференцията, организирана неслучайно в навечерието на местните избори, WWF България призовава общинските власти, по примера на държавните, да предприемат мерки за опазване на старите гори на тяхна територия, тъй като те са от изключително значение за осигуряването на екологични и социални ползи за местните общности. Добър пример за това вече даде община Ботевград, която през тази година определи за опазване 100 хектара ценни стари гори.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates