Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

20 млн. евро за Финансов инструмент по ПРСР 2014-2020

Предварителна оценка на финансови инструменти по ПРСР 2014-2020 г , която идентифицира неоптимални инвестиционни ситуации, даващи основание за прилагане на ФИ, целящи повишаване нивото на предлаганите кредити и насърчаване на конкурентоспособността в сектора.

Предварителната оценка потвърждава наличието на пазарна неефективност и неоптимална инвестиционна ситуация в селските райони, която води до пазарен недостиг.

ФИ се стреми да адресира някои от специфичните предизвикателства при използването на ФИ в сектор „Земеделие“, предимно свързани с достъпа до:

  • – финансиране;
  • – високите лихвени нива;
  • – относително ограничената склонност на търговските банки да поемат риск при инвестиции в сектора.

Анализът на УО посочва като най-подходящ за прилагане финансов продукт заемът с поделяне на риска с две възможности:

  • – Кредити за съфинансиране на проекти, финансиран с безвъзмездни средства от ПРСР за земеделски и неземеделски инвестиции в селски райони, включително инвестиции, финансирани по програма ЛИДЕР. Покритието с ресурс от ПРСР е максимум до 50% от размера на кредита.
  • – Самостоятелни заеми (т.е. без съфинансиране от безвъзмездните средства), отпускани съгласно целите на подмерки 4.1, 4.2, 6.4 от ПРСР 2014-2020. Покритието с ресурс от Програмата е максимум до 70% от размера на кредита.

Отпусканите кредити за съфинансиране на проекти ще подпомогнат реализирането на одобрени проекти ПРСР 2014-2020. Също така ще увеличат и интереса към Програмата с оглед възможностите за финансиране. Самостоятелните заеми са алтернатива на помощта под формата на безвъзмездни средства, като стимулират инвестиции, допринасящи за целите на подмерките от ПРСР 2014-2020, в следствие на достъпно финансиране от избраните финансови посредници.

Предвиден финансов продукт

Индикативно разпределение на средствата от Кредитния фонд по мерки:

Основни характеристики на финансовия продукт

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates