Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Информация за бенефициентите по ОП "Околна среда 2014-2020 г."

Уважаеми бенефициенти,

С цел оптимизиране на сроковете за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност от УО на ОПОС на проведени обществени поръчки и сключени договори с избрани изпълнители, е необходимо да се спазят следните указания:

При качване в ИСУН на относимите документи от проведено възлагане, процедура по реда на ЗОП или сключен договор по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, следва да бъдат попълвани и прилагани следните документи:

  1. Справка – образец О.8 за сходни с предмета на поръчката дейности, съгласно чл. 21, ал. 15 от ЗОП

Забележка:

При попълване на информацията в колона № 7 от Справка – образец О.8  - „Стойност на сключения договор /без ДДС/“, следва да се има предвид, че се посочва стойност на сключения договор само, когато се касае за договор, сключен по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП. В останалите случаи, при които е сключен договор в резултат от проведено възлагане или процедура по реда на ЗОП в колона № 7 следва да се посочи прогнозната стойност към датата на стартиране на съответното възлагане или процедура, а не стойността на сключения договор!

При проведени открити процедури по реда на ЗОП, попълване и прилагане на Справка – образец О.8 е неприложимо.

При обществени поръчки с обект: строителство или инженеринг, попълване на Справка – образец О.8 е неприложимо.

  1. Таблица 3 – образец О.12.1. за постъпилите разяснения и отговорите на възложителя

Забележка:

При сключени договори по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП, попълване и прилагане на Таблица 3 – образец О.12.1. е неприложимо.

В случай, че няма постъпили искания за разяснения, отново се попълва и прилага Таблица 3 – образец О.12.1, като единствено се посочва – „неприложимо“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates