ЕС ще финансира близо 120 проекта по програма LIFE в областта на опазване на околната среда и климата, които да допринесат за намаляване на въглеродните емисии, съобщава AGPress.eu.

Финансовият ресурс заделен за тези проекти е 240 млн. евро, които се очаква да мобилизират допълнителни инвестиции в областта на опазване на околната среда и климата и биоразнообразието. Проектите ще обхванат  широк спектър от проблеми – от инвазивни видове и престъпления срещу дивата природа до отпадъци, замърсители, използване на изкопаеми горива и материали, получени от тях, и емисии на парникови газове. Почти една трета  от тях ще са насочени към смекчаване и справяне с последиците от изменението на климата.